ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวสวนเกษตรแบบลานแคมป์ปิ้ง กรณีศึกษา สวนสราวิช โดย คุณ ภาคภูมิ สุวรรณสิงห์

หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวสวนเกษตรแบบลานแคมป์ปิ้ง กรณีศึกษา สวนสราวิช โดย คุณ ภาคภูมิ สุวรรณสิงห์

สวนสราวิช เป็นสวนที่มีบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ มีพื้นที่เป็นลานแคมป์ปิ้ง เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่สำหรับเพาะปลูกพืช ซึ่งวางแผนไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สวนสราวิชอยู่ในระหว่างพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในรูปแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมีฐานการเรียนรู้พืชพรรณ แต่ด้วยพืชพรรณมีจำนวนมากและหลากหลาย มากกว่า 50 ชนิด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเขียนป้ายชื่อต้นไม้ แต่เมื่อต้นไม้มีหลากหลายมากขึ้น จึงไม่สามารถเขียนได้หมดทุกต้น อีกทั้งตัวอักษรที่เขียนไว้ก็ลบเลือน และไม่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมสวนได้
สารนิพนธ์นี้จึงถูกทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา “ระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวสวนเกษตรแบบลานแคมป์ปิ้ง” ที่มีฟังก์ชันในการจองพื้นที่แคมป์ปิ้งแบบออนไลน์ มีการจัดเก็บข้อมูลพืชพรรณ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสวน ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลแบบ
ออนไลน์ได้ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเรียกดูข้อมูลพืชพรรณได้โดยจะแสดงผล ชื่อ พร้อมข้อมูลและภาพประกอบผ่านทาง QR code ที่ติดไว้ที่ต้นไม้ ทำให้สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น ผ่านทางสมาร์ทโฟน ระบบถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษาPHP ใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
เพื่อให้การพัฒนาระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ จึงได้ประเมินความพึงพอใจเจ้าของสวน ในส่วนของผู้ดูแลระบบ 5คน และผู้ที่เคยมาเยี่ยมชมสวนในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป 35 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม ผู้ดูแลระบบ ค่าเฉลี่ย 4.55อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ใช้งานทั่ว ไป ค่าเฉลี่ย4.46 อยู่ในระดับมาก

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close