ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ อีโนทิส ซิสเต็ม : ระบบเผยแพร่เอกสาร และประกาศบนสมาร์ทโฟน : กรณีศึกษา ศาลยุติธรรม ในประเทศไทย โดย ปริญญา บำรุงชู ปีการศึกษา 2562

ในปัจจุบันสำนักงานศาลยุติธรรมได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร ตามนโยบายประธานศาลฎีกา และแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ I (Innovation) : พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรมของ
ศาลยุติธรรม มีเป้าประสงค์ให้การบริหารคดี และการบริการของศาลยุติธรรมมีความสะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงทางสำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดทำระบบการส่งเอกสาร และการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System) โดยเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ และเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 และในปัจจุบันระบบe-Notice System ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลำดับที่ 8 พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับงานอํานวยความยุติธรรม และเพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาตามนโยบายข้างต้น ในปัจจุบันระบบ e-Notice System ยังไม่รองรับการแสดงผลผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนทำให้ผู้ใช้งานไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้งาน การเปิดอ่านข้อมูล การเปิดอ่านไฟล์ การค้นหาประกาศ รวมไปถึงการแจ้งเตือนประกาศใหม่ ทำให้จำกัดผู้ใช้งานอยู่แค่เพียงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น
สารนิพนธ์นี้จึงนำเสนอ การวิเคราะห์ และออกแบบการพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับอีโนทิส ซิสเต็ม : ระบบเผยแพร่เอกสาร และประกาศบนสมาร์ทโฟน : กรณีศึกษา ศาลยุติธรรมในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาต่อยอดระบบดังกล่าวบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่มช่องทาง การเข้าใช้งาน การประชาสัมพันธ์ระบบแก่คู่ความ และประชาชน พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธรรม

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close