ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ อี-ไอดีพี : ระบบแผนการพัฒนารายบุคคล โดย เอกวิทย์ ลาดล้าย ปีการศึกษา 2563

หัวข้อสารนิพนธ์ อี-ไอดีพี : ระบบแผนการพัฒนารายบุคคล
โดย เอกวิทย์ ลาดล้าย ปีการศึกษา 2563

ในปัจจุบันสำนักงานศาลยุติธรรมได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร ตามนโยบายประธานศาลฎีกา และแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ I (Innovation) : พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรมของ
ศาลยุติธรรม มีเป้าประสงค์ให้การบริหารคดี และการบริการของศาลยุติธรรมมีความสะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง ดังนั้นสำนักงานศาลยุติธรรมได้กำหนดให้ข้าราชการศาลยุติธรรมทุกคนต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการอบรมในห้องเรียนและ/หรือการพัฒนาศักยภาพบุคคลในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามแนวทางที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด โดยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี นอกจากนั้นแล้ว ประกาศคณะกรรมการบริหาร ศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ศาลยุติธรรม ได้กำหนดให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษต้องผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคคลในการปฏิบัติงาน โดยประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในเรื่องดังกล่าวถือเป็นเจตนารมณ์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามหลักสมรรถนะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม ที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานศาลยุติธรรมทั้งในส่วนของภารกิจสนับสนุนงานธุรการของศาลยุติธรรม งานส่งเสริมงานตุลาการและงานวิชาการ
สารนิพนธ์นี้จึงนำเสนอ การวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน อี-ไอดีพี : ระบบแผนการพัฒนารายบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ให้มีเครื่องมือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเข้าข้อมูลการพัฒนาตนเอง หรือการพัฒนาตามแนวทางสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมาย พร้อมด้วย เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลประวัติการรายงานผลและบันทึกผลการพัฒนารายบุคคล เพื่อประกอบเป็นฐานข้อมูลในการนำเสนอต่อสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close