ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ เจไอบี ฟาสต์ เดลิเวอร์รี่: ระบบการจัดส่ง สำหรับ บริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด โดย เขมจิรัฏฐ์ ไตรปัญญากร ปีการศึกษา 2562

สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบกระบวนการส่งสินค้าแบบเรียลไทม์ที่สามารถติดตามสถานะของการส่งสินค้าและควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับกระบวนการส่งสินค้าของบริษัท เจ. ไอ. บี. คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด จากการศึกษาพบว่าระบบการส่งสินค้าเดิมมีปัญหาอยู่ที่ไม่มีการสื่อสารกันแบบเรียลไทม์ ลูกค้าไม่สามารถระบุพิกัดของสถานที่ส่งสินค้า และติดตามสถานการณ์ส่งสินค้าได้ นอกจากนั้นแล้ว ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องควบคุมการทำงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดสิ่งสินค้า และมีการกระจายหน้าที่การทำงานโดยใช้เอกสาร ดังนั้นส่งผลทำให้เกิดปัญหาระหว่างการขนส่ง และเกิดความล่าช้าในการปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์จัดส่งสินค้า
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระบวนการส่งสินค้าจึงถูกวิเคราะห์และออกแบบใหม่ รวมทั้งมีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดส่งสินค้า โดยมีฟังก์ชันการทำงานหลัก ๆ ได้แก่ 1) การเริ่มต้นกระบวนการส่งสินค้า 2) การมอบหมายงานการจัดส่งให้กับพนักงานส่งสินค้า 3) การปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์จัดส่งสินค่า และ 4) การสรุปปิดกระบวนการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกกระบวนการจัดส่งสินค้า เทคโนโลยีแผนที่กูเกิ้ลถูกนำมาใช้เพื่อที่จะทำให้พนักงานส่งสินค้าสามารถค้นหาสถานที่จัดส่งปลายทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นช่วยลดโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการส่งสินค้า

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close