ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ เดอะแพลนท์ : เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร โดย นิคม อุดมพรไพบูลย์ ปีการศึกษา 2563

หัวข้อสารนิพนธ์ เดอะแพลนท์ : เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร
โดย นิคม อุดมพรไพบูลย์ ปีการศึกษา 2563

เดอะแพลนท์ : เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร เป็นโครงงานที่ถูกพัฒนามาเพื่อผู้รับซื้อสินค้าทางการเกษตร ที่มีอุปสรรคในการรับซื้อสินค้าทางการเกษตร อันได้แก่ การประกาศรับซื้อสินค้าและราคาได้เพียงในพื้นที่ระแวกใกล้เคียง สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับรับซื้อพืชผลทางการเกษตรจะใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้รับซื้อสินค้า ผู้ขายสินค้า และ ผู้ดูแลระบบ ในส่วนของผู้รับซื้อสินค้าสามารถเพิ่มประกาศการรับซื้อสินค้า ดูและอนุมัติคำร้องขอ ดูและอนุมัติสินค้าที่จัดส่ง ดูประวัติการการรับซื้อสินค้า และดูรายงานประจำเดือน ในขณะที่ผู้ขายสินค้า สามารถดูรายการประกาศรับซื้อ เพิ่มรายการคำร้อง ดูรายการการอนุมัติสินค้า ดูประวัติการขายสินค้าและดูรายงานประจำเดือน นอกจากนั้นแล้ว ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่มสาขา เพิ่มและดูข้อมูลผู้ใช้งาน

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close