ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ เลิร์นสิ : เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการคอร์สเรียนออนไลน์ โดย ศิริวรรณ สีนวล ปีการศึกษา 2562

การทำสารนิพนธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการ
คอร์สเรียนออนไลน์ภายในองค์กร เพื่อเพิ่มช่องการเรียนออนไลน์คอร์สให้กับกลุ่มพนักงาน Outsource โดยแบ่งส่วนการทำงานของระบบออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และพนักงาน Outsource ในส่วนของผู้ดูแลระบบประกอบด้วยฟังก์ชันการจัดการข้อมูลคอร์สออนไลน์ และทำแบบทดสอบ ในส่วนของพนักงาน Outsource ประกอบด้วยฟังก์ชันการเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ในรูปแบบสื่อวิดีโอและทำแบบทดสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
จากการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความสามารถในการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชัน ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ และการประเมินความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ซึ่งในส่วนการประเมินของผู้ดูแลระบบ พบว่าผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจต่อระบบในด้านต่าง ๆ เฉลี่ย (x̄ = 3.45 S.D.=0.65) ซึ่งถือว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนการประเมินของพนักงาน Outsource เฉลี่ย (x̄ = 3.47 S.D.=0.64) ซึ่งถือว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าระบบที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนคอร์สออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

    RTP Gacor
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close