ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ แอปพลิเคชันส่งเสริมและเปรียบเทียบการลงทุนในกองทุนรวม โดย ตริตราภรณ์ นิตย์แสวง ปีการศึกษา 2563

หัวข้อสารนิพนธ์ แอปพลิเคชันส่งเสริมและเปรียบเทียบการลงทุนในกองทุนรวม
โดย ตริตราภรณ์ นิตย์แสวง ปีการศึกษา 2563

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำแอปพลิเคชันระบบแอนดรอยด์ที่แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างกองทุนรวมของธนาคารภาครัฐ และธนาคารภาคเอกชน โดยให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลการเปรียบเทียบกองทุนรวมก่อนการตัดสินใจลงทุนจริง และผู้ใช้สามารถทำแบบประเมินบุคลิกภาพความเสี่ยงกองทุนก่อนศึกษาข้อมูล เพื่อจะได้ทราบว่าเหมาะกับการลงทุนในระดับความเสี่ยงใด โปรแกรมที่ใช้สร้างแอปพลิเคชันนี้คือ Android Studio ซึ่งใช้ภาษา JAVA ในการรันแอปพลิเคชัน ส่วนฐานข้อมูลใช้ Firebase ในการเก็บข้อมูลผู้ใช้และแสดงผลข้อมูลกองทุนต่าง ๆ ในส่วนการสร้างแอปพลิเคชันนี้ ได้คัดเลือกกองทุนธนาคารภาครัฐและกองทุนธนาคารภาคเอกชน ทั้งหมด 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีทั้งหมด 6 กองทุน ได้แก่ BKD, B-Treasury, KTSF, KTSV, SCBSE, SCBTMFPlus-A ในแอปพลิคชันมีรายละเอียดของแต่ละกองทุนซึ่งประกอบด้วย มูลค่าหน่วยลงทุน เงินลงทุนรายไตรมาส กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 6 เดือน และรายละเอียดกองทุนโดยย่อ รวมทั้งมีระบบการลงชื่อเข้าใช้ และระบบการประเมินบุคลิกภาพความเสี่ยงในการลงทุนโดยผู้ใช้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคคลผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน จากผลการศึกษางานวิจัยนี้ ผลประเมินแบบสอบถามในภาพรวมพบผู้ใช้แอปพลิเคชันมีความพึงพอใจมาก และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรเพิ่มรายชื่อกองทุนรวมในระบบให้มากขึ้น มีคู่มือการใช้งาน ข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการนำไปศึกษาและพัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชันต่อไปได้ในอนาคต

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close