ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ ไดร์ฟคลีน : เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจองการดูแลรถยนต์ โดย กรกต แก่นแก้ว ปีการศึกษา 2562

การทำสารนิพนธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการให้บริการจองคิว เปรียบเทียบราคา โปรโมชัน พร้อมทั้งความนิยมจากเรตติ้ง และการรีวิวของลูกค้าที่มาใช้บริการคาร์แคร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลารอคิว ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน โดยมีวิธีการดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ ได้แก่ ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการเว็บแอปพลิเคชันที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน พร้อมออกแบบสอบถามเพื่อทดสอบโปรแกรมของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ให้บริการคาร์แคร์และผู้ใช้บริการคาร์แคร์ กลุ่มละ 3 โซน ได้แก่ จตุจักร ประชาชื่น และลาดพร้าว รวมเป็น 6 กลุ่มตัวอย่าง โดยทำการศึกษา 10 ในหัวข้อ ได้แก่ 1) ความง่ายต่อการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน 2) การเลือกใช้ขนาดตัวอักษร 3) การเลือกใช้สีภายในแอปพลิเคชัน 4) การเลือกใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชัน 5) การแสดงภาษาได้ถูกต้อง 6) การดำเนินการใช้งานแอปพลิเคชันเป็นไปตามที่คาดหวัง 7) คำศัพท์ หรือการเลือกคำที่ใช้ภายในแอปพลิเคชัน 8) ความถูกต้องในการแสดงผลภายในแอปพลิเคชัน 9) ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลของแอปพลิเคชัน และ 10) ความรวดเร็วในการประมวลผลของแอปพลิเคชันเพื่อนำไปพัฒนา ไดร์ฟคลีน เว็บแอปพลิเคชัน
ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้งานไดร์ฟคลีน เว็บแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการคาร์แคร์ และผู้ใช้บริการคาร์แคร์ มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 โดยแบ่งเป็นดังนี้ ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ มีในระดับพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.97 โดยแบ่งตามพื้นที่เป็น 3 โซน ได้แก่ จตุจักร ประชาชื่น และลาดพร้าว โดยผู้ใช้บริการโซนลาดพร้าวมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 รองลงมาเป็นโซนจตุจักร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และโซนประชาชื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ตามลำดับ ในส่วนความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการคาร์แคร์ มีระดับความพึงพอโดยรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 โดยแบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ ผู้ให้บริการจตุจักรมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน ไดร์ฟคลีน เว็บแอปพลิเคชัน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมาเป็นผู้ให้บริการคาร์แคร์ ในโซนประชาชื่น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 และโซนลาดพร้าว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88 ตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม ผู้พัฒนาพบว่า หากต้องการพัฒนาไดร์ฟคลีน เว็บแอปพลิเคชันโอกาสต่อไป ควรพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการใช้งานทั้งหน้าร้าน และออนไลน์ เพื่อคำนวณรายได้ทั้งหมด รวมถึงขยายการให้บริการในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ซ่อมบำรุงรถ และควรเพิ่มระบบแชทเพื่อสนทนากับผู้ให้บริการในแบบออนไลน์ด้วย

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close