ผลงาน และ งานวิจัย

เจทอล์ค : แอปพลิเคชันบนไอโอเอสเพื่อการสื่อสารในภาษาญี่ปุ่น

ดุลยรัตน์ ขาววิเศษ และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (NCCIT 2017) หน้า 581-586 กรุงเทพฯ
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close