ผลงาน และ งานวิจัย

เฮ้ลป์ คาร์ : แอปพลิเคชันสำหรับการค้นหาผู้ให้บริการซ่อมบำรุง

สรินทร มังกรงาม และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 (National Conference on Administration and Management : NCAM 2018), หน้าที่ 462-471
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close