ผลงาน และ งานวิจัย

แนวทางการออกแบบส่วนต่อประสานเว็บไซต์ด้วยทฤษฎีสีและการจัดองค์ประกอบเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับเด็กออทิสติก กรณีศึกษา โครงการห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

สุพัตรา ปราบพาลา และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า s145-s157 กรุงเทพฯ
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close