ผลงาน และ งานวิจัย

โยคะเพื่อสุขภาพที่ดี : แอปพลิเคชันบนไอโอเอสสำหรับการฝึกโยคะส่วนบุคคล

สิริภา จันทะบูลย์ และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (NCCIT 2017) หน้า 318-323 กรุงเทพฯ
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close