ผลงาน และ งานวิจัย

การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบค้นคืนสารสนเทศและโปรแกรมการค้นหา : แนวคิดและเทคนิค

ผศ.ดร. วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 หน้า 73-83 (TCI กลุ่ม 2)
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close