ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

  WordPress is a favorite blogging tool of mine and I share tips and tricks for using WordPress here.

  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรม (แอสเซ็ทซีโอเจ) โดย อำไพ พูนชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรม (แอสเซ็ทซีโอเจ) โดย อำไพ พูนชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562

   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาระบบงาน และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม ตลอดจนการปฏิบัติงานของสำนักงานศาลยุติธรรม ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบงาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม กำกับ ดูแล การสนับสนุน ส่งเสริม วางแผน และติดตามประเมินผลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ควบคุมดูแล และบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบดำเนินการร้านอาหารด้วยราสเบอร์รี่พาย โดย อดิศักดิ์ แก้วเอก ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบดำเนินการร้านอาหารด้วยราสเบอร์รี่พาย โดย อดิศักดิ์ แก้วเอก ปีการศึกษา 2562

   ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ผู้ประกอบการร้านอาหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงการให้บริการ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหารในด้านต่าง ๆ การทำสารนิพนธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบ และพัฒนาระบบดำเนินการร้านอาหารด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่พายเพื่อให้การบริหารร้านมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการทำงาน สามารถหมุนหน้าจอสัมผัสตามที่ลูกค้าต้องการได้ และสามารถส่งรายการสั่งอาหารไปยังครัวได้โดยไม่ต้องผ่านพนักงานในการรับออเดอร์

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบจัดการทรัพย์สิน กรณีศึกษา : บริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดย สาวิตรี จูฑะสุวรรณศิริ ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบจัดการทรัพย์สิน กรณีศึกษา : บริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดย สาวิตรี จูฑะสุวรรณศิริ ปีการศึกษา 2562

   ในปัจจุบัน บริษัท ยิบอินซอย จำกัด มีปัญหาในการจัดการข้อมูลทรัพย์สิน เนื่องจาก ยังทำการเก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลอยู่ในรูปแบบเอกสาร ทำให้เกิดปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลสูญหาย และข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ และควบคุมการเบิกจ่ายทรัพย์สินของพนักงานได้ ส่งผลให้สูญเสียงบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก สารนิพนธ์นี้จึงนำเสนอระบบจัดการทรัพย์สิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และตรวจสอบการถือครองทรัพย์สินของพนักงานใน บริษัท ยิบอินซอย จำกัด…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อจำลองสังคมไร้เงินสด สำหรับงาน ดีพียู โอเพ่นเฮ้าส์ โดย สมชาย นุ่นละออง ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อจำลองสังคมไร้เงินสด สำหรับงาน ดีพียู โอเพ่นเฮ้าส์ โดย สมชาย นุ่นละออง ปีการศึกษา 2562

   ระบบ QR Code เพื่อจำลอง Cashless Society สำหรับงาน DPU Openhouse มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ทดลองใช้ระบบ QR Code ชำระเงินแทนการใช้เงินสด พัฒนาโดยโปรแกรมบน Application LINE (Front-End Framework) โดยใช้ภาษา…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ เลิร์นสิ : เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการคอร์สเรียนออนไลน์ โดย ศิริวรรณ สีนวล ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ เลิร์นสิ : เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการคอร์สเรียนออนไลน์ โดย ศิริวรรณ สีนวล ปีการศึกษา 2562

   การทำสารนิพนธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการ คอร์สเรียนออนไลน์ภายในองค์กร เพื่อเพิ่มช่องการเรียนออนไลน์คอร์สให้กับกลุ่มพนักงาน Outsource โดยแบ่งส่วนการทำงานของระบบออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และพนักงาน Outsource ในส่วนของผู้ดูแลระบบประกอบด้วยฟังก์ชันการจัดการข้อมูลคอร์สออนไลน์ และทำแบบทดสอบ ในส่วนของพนักงาน Outsource ประกอบด้วยฟังก์ชันการเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ในรูปแบบสื่อวิดีโอและทำแบบทดสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จากการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบในด้านต่าง ๆ…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการเลือกใช้บัตรเครดิตเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดย วิบูลย์ ธนากิจไพศาล ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการเลือกใช้บัตรเครดิตเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดย วิบูลย์ ธนากิจไพศาล ปีการศึกษา 2562

   คนรุ่นใหม่ที่มีรายได้ปานกลางไปจนถึงรายได้สูงเริ่มถือเงินสดติดตัวน้อยลง แต่ใช้บัตรเครดิตสำหรับการใช้จ่ายประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบิน ไปถึงการซื้อกาแฟที่ร้านโปรด คนกลุ่มนี้ก็มักจะใช้บัตรเครดิตในการใช้จ่ายแทนการใช้เงินสด บัตรเครติดของแต่ละธนาคารนำเสนอผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและบริการที่ผู้ถือบัตรซื้อ ดังนั้นการใช้บัตรเครดิตจึงเอื้อประโยชน์มากกว่าการใช้เงินสด อย่างไรก็ตาม เมื่อมีบัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบ มักจะทำให้เกิดปัญหาในการเลือกใช้บัตรเครดิต ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้ใช้บัตรมักจะพิจารณาว่าบัตรใบได้ที่ให้ประโยชน์สูงสุด งานสารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเลือกใช้บัตรเครดิตโดยพิจารณาจากประโยชน์ที่บัตรเครดิตเสนอ โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามาถเลือกประโยชน์ที่ต้องการของบัตรเครดิตได้ เช่น ให้คะแนนมากที่สุด และมีระยะเวลาการชำระเงินให้กับธนาคารเจ้าของบัตรช้าที่สุด เป็นต้น…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ ตัวแบบในการเลือกเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้สำหรับการสร้างระบบ แนะนำเกมเพื่อการศึกษา โดย วิชชา เจริญสุข ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ ตัวแบบในการเลือกเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้สำหรับการสร้างระบบ แนะนำเกมเพื่อการศึกษา โดย วิชชา เจริญสุข ปีการศึกษา 2562

   เกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้เป็นรูปแบบของเกมประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่นำเสนอเนื้อหา และวิธีการในการประยุกต์แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเกมเข้าไปในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และทำการประเมินความสัมฤทธิผลของการใช้งานเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และค้นหาปัจจัยที่ผู้เล่นเกมเพื่อพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ใช้ในการเลือกเล่นเกม โดยนำเอาปัจจัยที่ค้นพบมาใช้ในการพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาตร์อย่างง่ายที่ใช้สำหรับการเลือกเล่นเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ในการค้นหาปัจจัยที่ใช้ในการเลือกนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการกระจายแบบสอบถามไปยังชุมชนนักเล่นเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ผลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่า ปัจจัยที่สำคัญในการเลือกเล่นเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ได้แก่ ช่วงอายุ ทักษะทั่วไป ราคาของเกม และทักษะด้านวิชาการ ตามลำดับ โดยทักษะทั่ว ๆ ไป ที่ผู้เล่นให้ความสำคัญได้แก่…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบเรสพอนซีฟเพื่อสืบค้น และติดตามสำนวนคดี ศาลจังหวัดธัญบุรี โดย ภูนิวัฒน์ ทองพลับ ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบเรสพอนซีฟเพื่อสืบค้น และติดตามสำนวนคดี ศาลจังหวัดธัญบุรี โดย ภูนิวัฒน์ ทองพลับ ปีการศึกษา 2562

   ศาลจังหวัดธัญบุรีเป็นศาลชั้นต้นในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินอรรถคดี ที่เกิดจากข้อพิพาท ข้อโต้แย้งสิทธิ และการกระทำละเมิดต่อกฎหมาย ของคู่ความ และประชาชน เนื่องด้วยการขยายตัวของชุมชนในเขตอำนาจของศาลจังหวัดธัญบุรีเป็นจำนวนมาก คดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลจังหวัดธัญบุรีจึงมีจำนวนมากขึ้นไปด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของศาลยุติธรรม ผู้วิจัยจึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบเรสพอนซีฟเพื่อสืบค้น และติดตามสำนวนคดี ศาลจังหวัดธัญบุรี สำหรับให้บริการคู่ความ ทนายความ ประชาชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ระบบถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ แนวทางการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้กรอบแนวคิดระบบจัดการความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ โดย ภุมวุฒิ วิทวัสสำราญกุล ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ แนวทางการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้กรอบแนวคิดระบบจัดการความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ โดย ภุมวุฒิ วิทวัสสำราญกุล ปีการศึกษา 2562

   สำนักงานศาลยุติธรรมอยู่ระหว่างจัดทำแนวนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และเพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศภายในศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายตามกระบวนการปฏิบัติมาตรฐาน จึงแบ่งกลุ่มอุปกรณ์และระบบตามเกณฑ์คุณสมบัติและการทำงาน พื้นที่การเข้าถึงระบบ งานที่ให้บริการ เป็น 7 ประเภท เลือกตัวแทนของแต่ละประเภทเพื่อศึกษาตามกระบวนการจัดการความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และกำหนดแนวทางพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของระบบ แต่ละประเภท ผลสรุปดังนี้ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ตัวแทนคือ ระบบสำรองไฟฟ้า เน้นการแจ้งเตือน…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกและเรื่องร้องเรียน:กรณีศึกษาโครงการแผงสลากซื่อสัตย์ 80 บาท โดย ภานุพงศ์ น้อยวรรณา ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกและเรื่องร้องเรียน:กรณีศึกษาโครงการแผงสลากซื่อสัตย์ 80 บาท โดย ภานุพงศ์ น้อยวรรณา ปีการศึกษา 2562

   “โครงการแผงสลากซื่อสัตย์ 80 บาท” จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใดที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาใบละ 80 บาท อยู่แล้ว มาสมัครเข้าร่วมโครงการได้ และในโครงการนี้ยังมีในส่วนของการแจ้งเรื่องร้องเรียนการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ที่เปิดให้นักเสี่ยงโชคหรือผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใดที่พบการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาสามารถแจ้งร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ทางโครงการได้เตรียมไว้ได้ สารนิพนธ์ฉบับนี้จึงถูกเขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกและเรื่องร้องเรียน โดยพัฒนาออกมาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ ซึ่งในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันผู้ดูแลโครงการสามารถจัดการข้อมูลสมาชิก และเรื่องร้องเรียนการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้ ในส่วนของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้นักเสี่ยงโชค หรือผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถแจ้งร้องเรียน และตรวจสอบได้ว่ามีผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จำหน่ายสลากราคาใบละ…

   Read More »
  Back to top button
  Close