ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

  WordPress is a favorite blogging tool of mine and I share tips and tricks for using WordPress here.

  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวสวนเกษตรแบบลานแคมป์ปิ้ง กรณีศึกษา สวนสราวิช โดย คุณ ภาคภูมิ สุวรรณสิงห์

   หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวสวนเกษตรแบบลานแคมป์ปิ้ง กรณีศึกษา สวนสราวิช โดย คุณ ภาคภูมิ สุวรรณสิงห์

   หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวสวนเกษตรแบบลานแคมป์ปิ้ง กรณีศึกษา สวนสราวิช โดย คุณ ภาคภูมิ สุวรรณสิงห์ สวนสราวิช เป็นสวนที่มีบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ มีพื้นที่เป็นลานแคมป์ปิ้ง เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่สำหรับเพาะปลูกพืช ซึ่งวางแผนไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สวนสราวิชอยู่ในระหว่างพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในรูปแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมีฐานการเรียนรู้พืชพรรณ แต่ด้วยพืชพรรณมีจำนวนมากและหลากหลาย มากกว่า 50…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระบบทำนายการจำแนกผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยเทคนิคป่าสุ่ม โดย ศิวกร บรรลือทรัพย์

   หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระบบทำนายการจำแนกผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยเทคนิคป่าสุ่ม โดย ศิวกร บรรลือทรัพย์

   หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระบบทำนายการจำแนกผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยเทคนิคป่าสุ่ม โดย ศิวกร บรรลือทรัพย์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบทำการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องในการจำแนกข้อมูลจากนั้นทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการทำนายการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 และได้ทำการศึกษาข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 1,608,923 ราย จากกรมควบคุมโรค ทำการรวบรวมข้อมูล 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 1…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสูตรอาหารสุนัขโฮมเมด โดย คุณ พรรษพงศ์ สายสุวรรณ

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสูตรอาหารสุนัขโฮมเมด โดย คุณ พรรษพงศ์ สายสุวรรณ

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสูตรอาหารสุนัขโฮมเมด โดย คุณ พรรษพงศ์ สายสุวรรณ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสูตรอาหารสุนัขโฮมเมด มายด็อกฟู้ด เป็ นเว็บแอปพลิเคชัน สําหรับให้ความรู้ในการทําอาหารสําหรับสุนัขโฮมเมด เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสําหรับให้ความรู้ใน การทําอาหารสําหรับสุนัขโฮมเมด ประเมินประสิทธิผล มายด็อกฟู้ด เว็บแอปพลิเคชันสําหรับให้ความรู้ ในการทําอาหารสําหรับสุนัขโฮมเมด โดยทําการวัดความง่ายและความพึงพอใจการพัฒนา ผู้วิจัยได้ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบสนับสนุนงานธุรการคดีศาลยุติธรรม โดย ยุทธนา บุญมี ปีการศึกษา 2564

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบสนับสนุนงานธุรการคดีศาลยุติธรรม โดย ยุทธนา บุญมี ปีการศึกษา 2564

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบสนับสนุนงานธุรการคดีศาลยุติธรรม โดย ยุทธนา บุญมี ปีการศึกษา 2564 สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานในสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ดูแลบํารุงรักษา และแก้ไขปัญหาการทํางานของระบบงาน ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบแจ้งและติดตามปัญหาข้อขัดข้องทางเทคโนโลยีดิจิทัล กรณีศึกษา:ศาลแพ่ง โดย นนท์ จิตร์จำนงค์ ปีการศึกษา 2564

   หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบแจ้งและติดตามปัญหาข้อขัดข้องทางเทคโนโลยีดิจิทัล กรณีศึกษา:ศาลแพ่ง โดย นนท์ จิตร์จำนงค์ ปีการศึกษา 2564

   หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบแจ้งและติดตามปัญหาข้อขัดข้องทางเทคโนโลยีดิจิทัล กรณีศึกษา:ศาลแพ่ง โดย นนท์ จิตร์จำนงค์ ปีการศึกษา 2564 สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบแจ้งและติดตามปัญหาข้อขัดข้องทางเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาขึ้นโดยใช้บัญชีทางการของไลน์ (LINE Official Account) เป็นช่องทางที่เจ้าหน้าที่ศาลแพ่งใช้แจ้งปัญหาข้อขัดข้องทางเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ และมีไดอะลอกโฟลว์ (Dialogflow) ทำหน้าที่ถามตอบกับผู้ใช้และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้เพื่อส่งต่อให้ไฟร์เบสฟังก์ชัน (Firebase functions)…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรม (แอสเซ็ทซีโอเจ) โดย อำไพ พูนชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรม (แอสเซ็ทซีโอเจ) โดย อำไพ พูนชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562

   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาระบบงาน และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม ตลอดจนการปฏิบัติงานของสำนักงานศาลยุติธรรม ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบงาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม กำกับ ดูแล การสนับสนุน ส่งเสริม วางแผน และติดตามประเมินผลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ควบคุมดูแล และบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบดำเนินการร้านอาหารด้วยราสเบอร์รี่พาย โดย อดิศักดิ์ แก้วเอก ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบดำเนินการร้านอาหารด้วยราสเบอร์รี่พาย โดย อดิศักดิ์ แก้วเอก ปีการศึกษา 2562

   ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ผู้ประกอบการร้านอาหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงการให้บริการ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหารในด้านต่าง ๆ การทำสารนิพนธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบ และพัฒนาระบบดำเนินการร้านอาหารด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่พายเพื่อให้การบริหารร้านมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการทำงาน สามารถหมุนหน้าจอสัมผัสตามที่ลูกค้าต้องการได้ และสามารถส่งรายการสั่งอาหารไปยังครัวได้โดยไม่ต้องผ่านพนักงานในการรับออเดอร์     slot kilat

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบจัดการทรัพย์สิน กรณีศึกษา : บริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดย สาวิตรี จูฑะสุวรรณศิริ ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบจัดการทรัพย์สิน กรณีศึกษา : บริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดย สาวิตรี จูฑะสุวรรณศิริ ปีการศึกษา 2562

   ในปัจจุบัน บริษัท ยิบอินซอย จำกัด มีปัญหาในการจัดการข้อมูลทรัพย์สิน เนื่องจาก ยังทำการเก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลอยู่ในรูปแบบเอกสาร ทำให้เกิดปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลสูญหาย และข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ และควบคุมการเบิกจ่ายทรัพย์สินของพนักงานได้ ส่งผลให้สูญเสียงบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก สารนิพนธ์นี้จึงนำเสนอระบบจัดการทรัพย์สิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และตรวจสอบการถือครองทรัพย์สินของพนักงานใน บริษัท ยิบอินซอย จำกัด…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อจำลองสังคมไร้เงินสด สำหรับงาน ดีพียู โอเพ่นเฮ้าส์ โดย สมชาย นุ่นละออง ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อจำลองสังคมไร้เงินสด สำหรับงาน ดีพียู โอเพ่นเฮ้าส์ โดย สมชาย นุ่นละออง ปีการศึกษา 2562

   ระบบ QR Code เพื่อจำลอง Cashless Society สำหรับงาน DPU Openhouse มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ทดลองใช้ระบบ QR Code ชำระเงินแทนการใช้เงินสด พัฒนาโดยโปรแกรมบน Application LINE (Front-End Framework) โดยใช้ภาษา…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ เลิร์นสิ : เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการคอร์สเรียนออนไลน์ โดย ศิริวรรณ สีนวล ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ เลิร์นสิ : เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการคอร์สเรียนออนไลน์ โดย ศิริวรรณ สีนวล ปีการศึกษา 2562

   การทำสารนิพนธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการ คอร์สเรียนออนไลน์ภายในองค์กร เพื่อเพิ่มช่องการเรียนออนไลน์คอร์สให้กับกลุ่มพนักงาน Outsource โดยแบ่งส่วนการทำงานของระบบออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และพนักงาน Outsource ในส่วนของผู้ดูแลระบบประกอบด้วยฟังก์ชันการจัดการข้อมูลคอร์สออนไลน์ และทำแบบทดสอบ ในส่วนของพนักงาน Outsource ประกอบด้วยฟังก์ชันการเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ในรูปแบบสื่อวิดีโอและทำแบบทดสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จากการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบในด้านต่าง ๆ…

   Read More »
  Back to top button
  Close