ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

  WordPress is a favorite blogging tool of mine and I share tips and tricks for using WordPress here.

  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการเลือกใช้บัตรเครดิตเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดย วิบูลย์ ธนากิจไพศาล ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการเลือกใช้บัตรเครดิตเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดย วิบูลย์ ธนากิจไพศาล ปีการศึกษา 2562

   คนรุ่นใหม่ที่มีรายได้ปานกลางไปจนถึงรายได้สูงเริ่มถือเงินสดติดตัวน้อยลง แต่ใช้บัตรเครดิตสำหรับการใช้จ่ายประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบิน ไปถึงการซื้อกาแฟที่ร้านโปรด คนกลุ่มนี้ก็มักจะใช้บัตรเครดิตในการใช้จ่ายแทนการใช้เงินสด บัตรเครติดของแต่ละธนาคารนำเสนอผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและบริการที่ผู้ถือบัตรซื้อ ดังนั้นการใช้บัตรเครดิตจึงเอื้อประโยชน์มากกว่าการใช้เงินสด อย่างไรก็ตาม เมื่อมีบัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบ มักจะทำให้เกิดปัญหาในการเลือกใช้บัตรเครดิต ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้ใช้บัตรมักจะพิจารณาว่าบัตรใบได้ที่ให้ประโยชน์สูงสุด งานสารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเลือกใช้บัตรเครดิตโดยพิจารณาจากประโยชน์ที่บัตรเครดิตเสนอ โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามาถเลือกประโยชน์ที่ต้องการของบัตรเครดิตได้ เช่น ให้คะแนนมากที่สุด และมีระยะเวลาการชำระเงินให้กับธนาคารเจ้าของบัตรช้าที่สุด เป็นต้น…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ ตัวแบบในการเลือกเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้สำหรับการสร้างระบบ แนะนำเกมเพื่อการศึกษา โดย วิชชา เจริญสุข ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ ตัวแบบในการเลือกเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้สำหรับการสร้างระบบ แนะนำเกมเพื่อการศึกษา โดย วิชชา เจริญสุข ปีการศึกษา 2562

   เกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้เป็นรูปแบบของเกมประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่นำเสนอเนื้อหา และวิธีการในการประยุกต์แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเกมเข้าไปในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และทำการประเมินความสัมฤทธิผลของการใช้งานเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และค้นหาปัจจัยที่ผู้เล่นเกมเพื่อพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ใช้ในการเลือกเล่นเกม โดยนำเอาปัจจัยที่ค้นพบมาใช้ในการพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาตร์อย่างง่ายที่ใช้สำหรับการเลือกเล่นเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ในการค้นหาปัจจัยที่ใช้ในการเลือกนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการกระจายแบบสอบถามไปยังชุมชนนักเล่นเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ผลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่า ปัจจัยที่สำคัญในการเลือกเล่นเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ได้แก่ ช่วงอายุ ทักษะทั่วไป ราคาของเกม และทักษะด้านวิชาการ ตามลำดับ โดยทักษะทั่ว ๆ ไป ที่ผู้เล่นให้ความสำคัญได้แก่…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบเรสพอนซีฟเพื่อสืบค้น และติดตามสำนวนคดี ศาลจังหวัดธัญบุรี โดย ภูนิวัฒน์ ทองพลับ ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบเรสพอนซีฟเพื่อสืบค้น และติดตามสำนวนคดี ศาลจังหวัดธัญบุรี โดย ภูนิวัฒน์ ทองพลับ ปีการศึกษา 2562

   ศาลจังหวัดธัญบุรีเป็นศาลชั้นต้นในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินอรรถคดี ที่เกิดจากข้อพิพาท ข้อโต้แย้งสิทธิ และการกระทำละเมิดต่อกฎหมาย ของคู่ความ และประชาชน เนื่องด้วยการขยายตัวของชุมชนในเขตอำนาจของศาลจังหวัดธัญบุรีเป็นจำนวนมาก คดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลจังหวัดธัญบุรีจึงมีจำนวนมากขึ้นไปด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของศาลยุติธรรม ผู้วิจัยจึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบเรสพอนซีฟเพื่อสืบค้น และติดตามสำนวนคดี ศาลจังหวัดธัญบุรี สำหรับให้บริการคู่ความ ทนายความ ประชาชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ระบบถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ แนวทางการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้กรอบแนวคิดระบบจัดการความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ โดย ภุมวุฒิ วิทวัสสำราญกุล ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ แนวทางการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้กรอบแนวคิดระบบจัดการความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ โดย ภุมวุฒิ วิทวัสสำราญกุล ปีการศึกษา 2562

   สำนักงานศาลยุติธรรมอยู่ระหว่างจัดทำแนวนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และเพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศภายในศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายตามกระบวนการปฏิบัติมาตรฐาน จึงแบ่งกลุ่มอุปกรณ์และระบบตามเกณฑ์คุณสมบัติและการทำงาน พื้นที่การเข้าถึงระบบ งานที่ให้บริการ เป็น 7 ประเภท เลือกตัวแทนของแต่ละประเภทเพื่อศึกษาตามกระบวนการจัดการความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และกำหนดแนวทางพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของระบบ แต่ละประเภท ผลสรุปดังนี้ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ตัวแทนคือ ระบบสำรองไฟฟ้า เน้นการแจ้งเตือน…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกและเรื่องร้องเรียน:กรณีศึกษาโครงการแผงสลากซื่อสัตย์ 80 บาท โดย ภานุพงศ์ น้อยวรรณา ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกและเรื่องร้องเรียน:กรณีศึกษาโครงการแผงสลากซื่อสัตย์ 80 บาท โดย ภานุพงศ์ น้อยวรรณา ปีการศึกษา 2562

   “โครงการแผงสลากซื่อสัตย์ 80 บาท” จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใดที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาใบละ 80 บาท อยู่แล้ว มาสมัครเข้าร่วมโครงการได้ และในโครงการนี้ยังมีในส่วนของการแจ้งเรื่องร้องเรียนการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ที่เปิดให้นักเสี่ยงโชคหรือผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใดที่พบการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาสามารถแจ้งร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ทางโครงการได้เตรียมไว้ได้ สารนิพนธ์ฉบับนี้จึงถูกเขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกและเรื่องร้องเรียน โดยพัฒนาออกมาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ ซึ่งในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันผู้ดูแลโครงการสามารถจัดการข้อมูลสมาชิก และเรื่องร้องเรียนการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้ ในส่วนของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้นักเสี่ยงโชค หรือผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถแจ้งร้องเรียน และตรวจสอบได้ว่ามีผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จำหน่ายสลากราคาใบละ…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับสนับสนุน การใช้งานระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ M-Pass ของกรมทางหลวง โดย พรปวีณ์ เสาโกมุท ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับสนับสนุน การใช้งานระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ M-Pass ของกรมทางหลวง โดย พรปวีณ์ เสาโกมุท ปีการศึกษา 2562

   กรมทางหลวงประสบปัญหาการจราจรติดขัด เกิดการชะลอตัวบริเวณหน้าด่านเก็บ ค่าผ่านทาง เนื่องจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน มีปริมาณการจราจรมากเป็นพิเศษ ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้ทางรวมถึงการสิ้นเปลืองพลังงานและสูญเสียเวลาที่ผู้ใช้ทางต้องรอบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งแนวทางที่ กรมทางหลวงได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการใช้ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System) เรียกว่า ระบบ M-Pass ซึ่งปัจจุบันได้มีการติดตั้งระบบ M-Pass ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางของกรมทางหลวง และสามารถใช้งานร่วมกับทางด่วนบนสายทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับผลิต และเผยแพร่นิยายภาพ โดย พงศ์พิสิฐ ธรรมคุณ ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับผลิต และเผยแพร่นิยายภาพ โดย พงศ์พิสิฐ ธรรมคุณ ปีการศึกษา 2562

   อินเตอร์เน็ตได้เปลี่ยนพฤติกรรมของการเสพสื่อในชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ผู้บริโภคสามารถสืบค้นเลือกสิ่งที่ต้องการชมได้ในเวลาที่ต้องการ และผู้บริโภคเองก็ยังสามารถเผยแพร่สื่อของตนเองได้ เนื่องจากมีเว็บไซต์ที่ให้บริการสร้างบล็อกเผยแพร่วิดีโอนำเสนอภาพของผู้ใช้บริการได้ ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้ทำวิจัยได้สนใจสื่อประเภทหนึ่งที่เรียกว่า นิยายภาพ (visual novel) ซึ่งเป็นนิยายที่มีลักษณะเป็นการ์ตูนร่วมกับเกม โดยผู้ชมจะได้รับชมภาพ เสียง และตัวหนังสือแสดงเนื้อหา ผู้ชมสามารถคลิกบนหน้าจอเพื่อให้ภาพและตัวหนังสือเปลี่ยนฉาก และสามารถคลิกตัวเลือกเพื่อเลือกการดำเนินเรื่องที่แตกต่างกันได้ ในปัจจุบันเว็บไซต์ที่ให้บริการเผยแพร่นิยายภาพมีความยากในการใช้งาน ต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างมาก และบางเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างต้องอาศัยความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมซึ่งยากสำหรับคนทั่วไป ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนำเสนอการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเผยแพร่นิยายภาพ และออกแบบเครื่องมือผลิตที่ช่วยในการสร้างนิยายภาพบนบราวเซอร์ที่มีความสะดวกในการใช้งาน และสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ อีโนทิส ซิสเต็ม : ระบบเผยแพร่เอกสาร และประกาศบนสมาร์ทโฟน : กรณีศึกษา ศาลยุติธรรม ในประเทศไทย โดย ปริญญา บำรุงชู ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ อีโนทิส ซิสเต็ม : ระบบเผยแพร่เอกสาร และประกาศบนสมาร์ทโฟน : กรณีศึกษา ศาลยุติธรรม ในประเทศไทย โดย ปริญญา บำรุงชู ปีการศึกษา 2562

   ในปัจจุบันสำนักงานศาลยุติธรรมได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร ตามนโยบายประธานศาลฎีกา และแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ I (Innovation) : พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรมของ ศาลยุติธรรม มีเป้าประสงค์ให้การบริหารคดี และการบริการของศาลยุติธรรมมีความสะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงทางสำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดทำระบบการส่งเอกสาร และการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System) โดยเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ และเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ โฟนีโม: แอปพลิเคชันสำหรับฝึกพูดเสียงสระในภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ สำหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โดย ธนพัฒน์ ศรลัมพ์ ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ โฟนีโม: แอปพลิเคชันสำหรับฝึกพูดเสียงสระในภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ สำหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โดย ธนพัฒน์ ศรลัมพ์ ปีการศึกษา 2562

   โฟนีโมเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส มีจุดประสงค์เพื่อช่วยสอนการออกเสียงสระในภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์สำหรับเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ความสำคัญของการออกเสียง และวิธีการฝึกฝนการออกเสียงได้ในคู่มือการใช้งาน และสามารถเรียนเรียนสระต่าง ๆ ในหัวข้อบทเรียน โดยบทเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ สระเสียงเดี่ยว กับสระเสียงประสม โดยแต่บทเรียนแต่ละบทมีผู้ใช้สามารถทดลองฟังเสียงของสระ และคำตัวอย่างได้ จากนั้นจะมีแบบฝึกหัดให้ทำบทเรียนละ 5 ข้อ เมื่อผู้ใช้ทำแบบฝึกหัดเสร็จระบบจะประเมินคะแนนให้ออกมาเป็นดาว…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ อาร์พีส : เว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย และโครงงาน โดย ชัยวัฒน์ กล่ำทิม ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ อาร์พีส : เว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย และโครงงาน โดย ชัยวัฒน์ กล่ำทิม ปีการศึกษา 2562

   สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะออกแบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการติดตามโครงการหารายได้กับเงินทุนวิจัยของวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะทำการเก็บข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์และความคืบหน้าของโครงการวิจัย เพื่อช่วยให้ผู้บริหารวิทยาลัยสามารถติดตาม และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าแอปพลิเคชันช่วยการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   Read More »
  Back to top button
  Close