ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

  WordPress is a favorite blogging tool of mine and I share tips and tricks for using WordPress here.

  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ จี-ช็อคลิซึ่ม : แอปพลิเคชันสำหรับจำหน่ายคาซิโอจี-ช็อค โดย จิรวัฒน์ หวานจริง ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ จี-ช็อคลิซึ่ม : แอปพลิเคชันสำหรับจำหน่ายคาซิโอจี-ช็อค โดย จิรวัฒน์ หวานจริง ปีการศึกษา 2562

   “จีช็อคลิซึ่ม” เป็นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส วัตถุประสงค์หลักของแอปพลิเคชันได้แก่ช่วยอำนวยความสะดวกกระบวนการซื้อและการชำระเงิน นาฬิกาจีช็อคเป็นนาฬิกาที่ได้รับความนิยมจากผู้คนจำนวนมาก เมื่อมีความต้องการที่จะซื้อนาฬิกาจีช็อคเรือนใหม่ ผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเข้าไปค้นหาสินค้าผ่านระบบเฟสบุ๊กและกูเกิล ปัญหาหลักของวิธีการดังกล่าว คือผลลัพธ์การค้นคืนสินค้าที่ได้มาไม่ได้ถูกจัดกลุ่มอย่างเหมาะสม ดังนั้นทำให้เกิดความลำบากในการหาสินค้าที่ต้องการ นอกจากนั้นแล้ว ผู้ซื้อจะมีความสับสนกับกระบวนการชำระค่าสินค้าที่มีความซับซ้อน สารนิพนธ์ฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โดยอำนวยความสะดวกกระบวนการซื้อนาฬิกาคาซิโอจีช็อค และช่วยลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการค้นหาสินค้าและกระบวนการจ่ายชำระค่าสินค้า

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ ทีดับเบิลยูดี ซิสเต็มส์ : ระบบบริหารจัดการงานขนส่ง โดย คมกริช สุวรรณพิไชยศรี ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ ทีดับเบิลยูดี ซิสเต็มส์ : ระบบบริหารจัดการงานขนส่ง โดย คมกริช สุวรรณพิไชยศรี ปีการศึกษา 2562

   บริษัท ธันวาดี ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร และพัสดุ ในอดีตที่ผ่านมา มีการดำเนินงานที่ทำประจำวัน โดยใช้กระดาษจดบันทึกข้อมูลการขนส่งจากงานที่เกิดขึ้น เมื่อธุรกิจดำเนินต่อไปมีกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น งานประจำวันที่ต้องจัดส่ง เพิ่มขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ โปรแกรม สำเร็จรูปเพื่อบันทึกข้อมูล แต่ ก่อนกานบันทึกเข้า โปรแกรม ก็ต้องบันทึกใส่กระดาษก่อน แล้วจึงนำมาบันทึกใส่โปรแกรมสำเร็จรูป…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบคัดกรองการส่งประกวดผลงานนวัตกรรมภายในองค์กร : กรณีศึกษา องค์กรประเภทโทรคมนาคม โดย กีรพล บ่อโพธิ์ ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบคัดกรองการส่งประกวดผลงานนวัตกรรมภายในองค์กร : กรณีศึกษา องค์กรประเภทโทรคมนาคม โดย กีรพล บ่อโพธิ์ ปีการศึกษา 2562

   ระบบคัดกรองการส่งประกวดผลงานนวัตกรรมภายในองค์กร : กรณีศึกษา องค์กรประเภทโทรคมนาคม จัดทำขึ้นเพื่อทดแทนการคัดกรอง และประเมินผลงานนวัตกรรมเดิมขององค์กรที่มีวิธีการทำงานที่หลายหลาก ไม่เป็นไม่ระบบ และมีเกณฑ์การประเมินผลงานที่ไม่ตรงกัน ส่งผลให้กระบวนการทำงานดังกล่าวเกิดความซับซ้อน ใช้เวลานาน และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานภายในองค์กร ดังนั้นระบบคัดกรอง และประเมินผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมา จึงถูกกำหนดให้เป็นแพลตฟอร์มกลางที่ทุกหน่วยงานในองค์กรใช้ร่วมกัน ระบบประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด โดยรับผลงานจากพนักงานผ่านระบบคัดกรอง…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสื่อมวลชนประจำศาลยุติธรรม โดย กรวิชญ์ พูนชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสื่อมวลชนประจำศาลยุติธรรม โดย กรวิชญ์ พูนชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562

   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาระบบงาน และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม ตลอดจนการปฏิบัติงานของสำนักงานศาลยุติธรรม ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบงาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย สารนิพนธ์นี้จึงถูกทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสื่อมวลชน…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ ไดร์ฟคลีน : เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจองการดูแลรถยนต์ โดย กรกต แก่นแก้ว ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ ไดร์ฟคลีน : เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจองการดูแลรถยนต์ โดย กรกต แก่นแก้ว ปีการศึกษา 2562

   การทำสารนิพนธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการให้บริการจองคิว เปรียบเทียบราคา โปรโมชัน พร้อมทั้งความนิยมจากเรตติ้ง และการรีวิวของลูกค้าที่มาใช้บริการคาร์แคร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลารอคิว ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน โดยมีวิธีการดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ ได้แก่ ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการเว็บแอปพลิเคชันที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน พร้อมออกแบบสอบถามเพื่อทดสอบโปรแกรมของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ให้บริการคาร์แคร์และผู้ใช้บริการคาร์แคร์…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ซีพีเอ็มเอส) โดย เสาวลักษณ์ ขวัญซ้าย ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ซีพีเอ็มเอส) โดย เสาวลักษณ์ ขวัญซ้าย ปีการศึกษา 2562

   ปัจจุบันสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการพัฒนาระบบทะเบียนทรัพย์สินให้หน่วยงานศาลยุติธรรมเพื่อใช้งานในการตรวจสอบครุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และไว้สำหรับในการคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ หน่วยงานแต่ละที่จะสามารถกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้มาจากการจัดซื้อเอง และสามารถรับโอนจากการจัดสรรจากหน่วยงานส่วนกลางได้เพื่อลงรับเป็นครุภัณฑ์หน่วยงานของตัวเอง พร้อมสามารถตรวจสอบครุภัณฑ์แต่ละชนิดของหน่วยงานตนเองได้ตามงบประมาณประจำปี การขายทอดตลาด สามารถกำหนดราคาหรือตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ได้ และระบบดังกล่าวสามารถใช้งานผ่านระบบ Intranet ของสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งพัฒนาในรูปแบบ Web Application สารนิพนธ์นี้จึงได้ถูกทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการพัฒนาโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน โดยพัฒนาเป็นรูปแบบโมบายแอปพลิเคชั่นชื่อโปรแกรมบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (CPMS) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไปด้วยความสะดวก แม่นยำ รวดเร็ว…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การออกแบบ และการพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับ ระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพการขาย โดย เศรษฐพงศ์ กตคุณไพศาล ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การออกแบบ และการพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับ ระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพการขาย โดย เศรษฐพงศ์ กตคุณไพศาล ปีการศึกษา 2562

   การจะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักคือข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และต้องมาในเวลาที่ทันการณ์ เพื่อให้การตัดสินใจถูกต้องมากที่สุด ผู้ประกอบการ SMEs จำนวนไม่น้อยที่ยังคงตัดสินใจโดยปราศจากข้อมูลรองรับ สาเหตุเนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร สารนิพนธ์นี้จึงนำเสนอการวิเคราะห์ และออกแบบการพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และสนับสนุนนักพัฒนาในฝั่งไคลเอนท์ให้สามารถเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลเว็บเซอร์วิสได้อย่างสะดวก ซึ่งในการพัฒนาได้นำแนวคิด รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น REST API และ รูปแบบข้อมูล JSON…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาแอปพลิเคชันจดบันทึกข้อมูลสำรวจภาคสนาม เพื่อการทำแผนที่ธรณีวิทยาเบื้องต้น โดย เพิ่มพูน เชาวนพูนผล ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาแอปพลิเคชันจดบันทึกข้อมูลสำรวจภาคสนาม เพื่อการทำแผนที่ธรณีวิทยาเบื้องต้น โดย เพิ่มพูน เชาวนพูนผล ปีการศึกษา 2562

   ในการออกสำรวจทางธรณีวิทยานั้น นักศึกษาในด้านธรณีวิทยาจำเป็นต้องมีทักษะที่สำคัญ ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ในการทำการสำรวจ นักศึกษาทางด้านธรณีวิทยาส่วนใหญ่จำเป็นต้องออกสำรวจภาคสนามอยู่บ่อยครั้ง สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับนักศึกษาใหม่ได้แก่ การบันทึกข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยา เนื่องมาจากข้อมูลที่ต้องบันทึกนั้นมีค่อยข้างมาก และนักศึกษาจำเป็นต้องจดจำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการอ้างอิง หลังจากที่ทำการออกสำรวจทางธรณีวิทยา กลุ่มนักศึกษาต้องเขียนรายงานการสำรวจเพื่อที่จะวิเคราะห์สิ่งที่พบระหว่างการออกสำรวจ การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจมักใช้เวลาและพละกำลัง เมื่อข้อมูลการสำรวจของสมาชิกแต่ละคนมีความแตกต่างกัน สารนิพนธ์นี้ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนั้น จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกบันทึกข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยาสำหรับนักศึกษาทางด้านธรณีวิทยา เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลการสำรวจและการเปรียบเทียบข้อมูลการสำรวจ

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ เจไอบี ฟาสต์ เดลิเวอร์รี่: ระบบการจัดส่ง สำหรับ บริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด โดย เขมจิรัฏฐ์  ไตรปัญญากร ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ เจไอบี ฟาสต์ เดลิเวอร์รี่: ระบบการจัดส่ง สำหรับ บริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด โดย เขมจิรัฏฐ์ ไตรปัญญากร ปีการศึกษา 2562

   สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบกระบวนการส่งสินค้าแบบเรียลไทม์ที่สามารถติดตามสถานะของการส่งสินค้าและควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับกระบวนการส่งสินค้าของบริษัท เจ. ไอ. บี. คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด จากการศึกษาพบว่าระบบการส่งสินค้าเดิมมีปัญหาอยู่ที่ไม่มีการสื่อสารกันแบบเรียลไทม์ ลูกค้าไม่สามารถระบุพิกัดของสถานที่ส่งสินค้า และติดตามสถานการณ์ส่งสินค้าได้ นอกจากนั้นแล้ว ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องควบคุมการทำงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดสิ่งสินค้า และมีการกระจายหน้าที่การทำงานโดยใช้เอกสาร ดังนั้นส่งผลทำให้เกิดปัญหาระหว่างการขนส่ง และเกิดความล่าช้าในการปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์จัดส่งสินค้า เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระบวนการส่งสินค้าจึงถูกวิเคราะห์และออกแบบใหม่ รวมทั้งมีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดส่งสินค้า โดยมีฟังก์ชันการทำงานหลัก ๆ ได้แก่…

   Read More »
  • Photo of หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเบิกค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลา โดย สุมิลตรา วงศ์นิศารัตน์ ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเบิกค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลา โดย สุมิลตรา วงศ์นิศารัตน์ ปีการศึกษา 2562

   หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเบิกค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลา โดย สุมิลตรา วงศ์นิศารัตน์ ปีการศึกษา 2562 การทำสารนิพนธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาในการขอเบิกค่าเดินทาง และค่าทำงานล่วงเวลาของบริษัท นีโอพลัส จำกัด ที่ขั้นตอนเป็นรูปแบบเอกสาร เพื่อเปลี่ยนวิธีการให้อยู่ในรูปแบบ Web Application ซึ่งจะทำให้เพิ่มความรวดเร็วในขอเบิกค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา และการอนุมัติ…

   Read More »
  Back to top button
  Close