วิชาเอกการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DD)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม) วิชาเอกการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
 • ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Interactive Design and Game Development) Major in Creative Digital Design

ค่าใช้จ่ายตลอด วิชาเอกการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DD)

ระบบการศึกษา เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ

รายวิชาที่น่าสนใจ

 • การออกแบบกราฟิก
 • การสร้างสรรค์แอนิเมชัน
 • แนวคิดการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
 • การวาดภาพประกอบและการออกแบบตัวละคร
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยี ความจริงเสริม AR/VR

อัตราค่าเล่าเรียนนักศึกษาหลักสูตรปกติ

 • ค่าเล่าเรียนทั้งหลักสูตร 340,000 บาท
 • ค่าเทอมดังกล่าวเป็นค่าเทอมปัจจุบันสงวนสิทธิ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม(ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (วิชาเอกการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์)
 • ชื่อย่อ(ไทย): วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • ชื่อเต็ม(อังกฤษ): B.Sc. (Interactive Design and Game Development) Major in Creative Digital Design
 • ชื่อย่อ(อังกฤษ): B.Sc. (Interactive Design and Game Development)

ปรัชญา ความสำคัญ

 • ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้เทคโนโลยี วิชาเอกการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์มุ่งมั่น ที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถประสานความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับทฤษฎีการออกแบบไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เชิงดิจิทัล พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้คำนึงถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 • มีความรู้ ความสามารถที่จะประยุกต์และมีทักษะในการทำงานในวิชาชีพการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
 • สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้านการออกแบบเชิงโต้ตอบ แอนิเมชั่น และเกมคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
 • สามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • สามารถสื่อสารและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นที่ต้องการของสังคม
 • มีสภาวะความเป็นผู้นำและสามารถเป็นผู้ตามที่ดี ในการทำงานเป็นกลุ่ม
 • มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง

สายงานอาชีพที่รองรับ

 • นักออกแบบกราฟิก Graphic Design ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ (3D Model)
 • นักการตลาดสมัยใหม่ Digital Marketing
 • นักออกแบบวิชวลเอฟเฟ็คภาพยนตร์ Movies Visual Effects
 • นักแคสเกม หรือ Caster

โครงสร้างหลักสูตร

Back to top button
Close