หลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (GT) | College of Creative Design and Entertainment Technology

หลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (GT)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
 • ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Interactive Design and Game Development

ค่าใช้จ่ายตลอด หลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (GT)

ระบบการศึกษา สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเทอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) จัดการเรียนการสอน เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ
อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรปริญญาตรี

อัตราค่าเล่าเรียนนักศึกษาหลักสูตรปกติ

 • เหมาจ่ายภาคปกติภาคเรียนละ 35,000 บาท
 • เหมาจ่ายภาคฤดูร้อนภาคเรียนละ 5,000 บาท

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม(ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม)
 • ชื่อย่อ(ไทย): Bachelor of Science (Interactive Design and Game Development)
 • ชื่อเต็ม(อังกฤษ): วท.บ.(การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม)
 • ชื่อย่อ(อังกฤษ): B.Sc. (Interactive Design and Game Development)

ปรัชญา ความสำคัญ

  • ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้เทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมมุ่งมั่นที่จะผลิตนักออกแบบเชิงโต้ตอบที่สามารถประสานความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับทฤษฎีการออกแบบไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเกม พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้คำนึงถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 • มีความรู้ ความสามารถที่จะประยุกต์และมีทักษะในการทำงานในวิชาชีพการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
 • สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้านการออกแบบเชิงโต้ตอบ แอนิเมชั่น และเกมคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
 • สามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • สามารถสื่อสารและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นที่ต้องการของสังคม
 • มีสภาวะความเป็นผู้นำและสามารถเป็นผู้ตามที่ดี ในการทำงานเป็นกลุ่ม
 • มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง

สายงานอาชีพที่รองรับ

 • นักพัฒนาเกม Game Programmer, Programmer
 • นักออกแบบเกม และตัวละคร Game Designer, Character Design
 • นักพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ หรือ เทคโนโลยี AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality)
 • นักแคสเกม หรือ Caster และ นักกีฬา Esports

รายละเอียดของหลักสูตร

สมัครเข้าศึกษา

สมัครเรียน สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์, วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรุณากรอกตัวเลขเบอร์โทรศัพท์!

ปริญญาตรี สาขาอื่นที่น่าสนใจ


Live Chat!