ปริญญาตรี สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (IG)


ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม) วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม
 • ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Interactive Design and Game Development) Major in Game Design and Development

ค่าใช้จ่ายตลอด วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม (IG)

ระบบการศึกษา วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกมวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเทอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) จัดการเรียนการสอน เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ
อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรปริญญาตรี

รายวิชาที่น่าสนใจ

 • การวาดภาพประกอบและการออกแบบตัวละครดิจิทัล
 • การออกแบบวัตถุสำหรับเกม
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีความจริงเสริม AR/VR
 • การจัดการธุรกิจ eSport

อัตราค่าเล่าเรียนนักศึกษาหลักสูตรปกติ

 • ค่าเล่าเรียนทั้งหลักสูตร 380,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียนต่อเทอม เทอมละ 47,500 บาท
 • ค่าเทอมดังกล่าวเป็นค่าเทอมปัจจุบันขอสงวนสิทธิ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ปรัชญา ความสำคัญ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้เทคโนโลยี วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกมมุ่งมั่นที่จะผลิตนักออกแบบเชิงโต้ตอบที่สามารถประสานความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับทฤษฎีการออกแบบไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเกม พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้คำนึงถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 • มีความรู้ ความสามารถที่จะประยุกต์และมีทักษะในการทำงานในวิชาชีพการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
 • สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้านการออกแบบเชิงโต้ตอบ แอนิเมชั่น และเกมคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
 • สามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • สามารถสื่อสารและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นที่ต้องการของสังคม
 • มีสภาวะความเป็นผู้นำและสามารถเป็นผู้ตามที่ดี ในการทำงานเป็นกลุ่ม
 • มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง

สายงานอาชีพที่รองรับ

 • นักพัฒนาเกม Game Programmer, Programmer
 • นักออกแบบเกม และตัวละคร Game Designer, Character Design
 • นักพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ หรือ เทคโนโลยี AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality)
 • นักแคสเกม หรือ Caster และ นักกีฬา Esports

รายละเอียดของหลักสูตร

สนใจสมัครเรียน

สมัครเรียนสาขาการพัฒนาเกม

Related Posts

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (WE)

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา Master of Science Program in Web Engineering and Mobile Application Development หลักสูตร 2 ปี เรียน เสาร์และอาทิตย์ 09.00-19.30 น. ระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ภาคเรียน การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ ทำไมหลักสูตรนี้ถึงน่าเรียน? มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ…

ปริญญาตรี สาขาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต(DA)

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts (Interactive Digital Arts) ระบบการศึกษา สาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต (DA) ระบบการศึกษา เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ รายวิชาที่น่าสนใจ จิตรกรรมดิจิทัล 3…