บริการวิชาการ: อบรมการออกแบบ Infographic | College of Creative Design and Entertainment Technology

บริการวิชาการ: อบรมการออกแบบ Infographic

ศูนย์ฝึกอบรมงานบริการวิชาการของวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งเน้นการนำความรู้ความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรของวิทยาลัยฯ มาสร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนบูรณาการสร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ยังเป็นการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) เพื่อให้บุคคลเกิดการพัฒนาตนเองและปรับตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล และเป็นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

บริการวิชาการสำหรับ หน่วยงานราชการ องค์ และบริษัท

คอร์สอบรม Infographic

ในยุคการสื่อสารดิจิทัล ทั้งข้อมูลมหาศาลในโลกธุรกิจ การสื่อสารด้วยภาพกราฟิกมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อ Infographic ที่เป็นการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลทำให้เข้าใจได้ง่ายผ่านการแปลผลข้อมูล และนำเสนอสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่สวยงามเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี ได้ออกแบบหลักสูตรสำหรับ หน่วยงานและองค์กร ระยะเวลา 1-2 วัน (6-12 ชั่วโมง)

สำหรับหลักสูตร InfoGraphic

 • การอ่าน และแปลผลข้อมูลสถิติเพื่อการนำเสนอให้เข้าใจง่าย
 • การจัดวางเนื้อหา infoGraphic อย่างโดดเด่น
 • เทคนิคเพิ่มเติมในการพัฒนา InfoGraphic ที่มีประสิทธิภาพ
 • โปรแกรมหรือเครื่องมือพัฒนาต่าง ๆ ที่เน้นใช้งานง่ายและสะดวกต่อการพัฒนาตั้งแต่พื้นฐานจนไปถึงขั้นสูง

รายละเอียดของการออกแบบ Infographic เป็น Workshop เชิงปฏิบัติการตลอดหลักสูตร

ประมวลภาพการอบรม Infographic:

ผลงานการอบรม:

 • โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “Infographic” วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมทัษะสารสนเทศ ชั้น 2 ศูนย์สนเทศและหอสมุด
 • หลักสูตรอบรม “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ”, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค – กฟภ – PEA
 • หลักสูตรอบรม “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561
  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ชั้น 3  สำนักงานใหญ่บางเขน อาคารทาวเวอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่บางเขน อาคารทาวเวอร์
 • หลักสูตรอบรม “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคุ้มเกล้า ชั้น 2 ธ.ก.ส. สำนักงาน อาคารประชาชื่น

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

 • 6 ชั่วโมง –  7,500 บาท
 • 12 ชั่วโมง – 13,500 บาท

สนใจติดต่อ : อาจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์
รองคณบดีสายงานสื่อสารการตลาด และ พัฒนาแบรนด์, วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • Email: ant@dpu.ac.th
 • Telephone: 02-954-7300 ต่อ 243, 714, 252
 • Social: https://www.facebook.com/ANTDPU

Live Chat!