ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรุณา แย้มพราย


ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

การศึกษา

 • ปริญญาเอก ( วท.ด. ) ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ประเทศไทย
 • ปริญญาโท ( วท.ม. ) คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ประเทศไทย
 • ปริญญาตรี ( คอ.บ. ) ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี

ประวัติการทำงาน

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำ หลักสูตรการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด และพัฒนาแบรนด์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • Sale Executive at Oce’ (Thailand)Ltd.
 • อาจารย์ประจำ คณะคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
 • Program Administrator at Celestica (Thailand) Ltd
 • ผู้ช่วยนักวิจัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานวิจัย

 • Yampray, K and Inchamnan, W. A Method to Visualization Data Collection by Using Gamification, 17th International IEEE ICT&KE, 2019 20-22 November 2019,Bangkok, Thailand. 
 • Jirapanthong, W., Niranatlampong, W, Yampray, K. Applying a Classification Model for Selecting Postgraduate, The 8 th International Conference on Swarm Intelligence (ICSI’2017) 27 July-1August, JR Hakate City, Japan
 • Yampray, K & Jirapanthong, W. Towards Learning Social Cultures through Virtual Reality Game, The International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2017), 25-27 June 2017. Jinma Hotel, Beijing, China
 • Inchamnan, W. and Yampray,K., Creative and Learning Processes using GameBased Activities.  Journal of Reviews on Global Economics, May 2017  (Issue 6, 355-366)
 • Yampray, K., Tipsing, S., Songthongkham, I., Hopet, R.,  Martsri, V., Poolsawas, B. and Inchamnan, W.The learning of disciplinary using Game-based Training System: Case Study of Department of Juvenile Observation and Protection), The 8th National Conference on Information Technology(NCIT2016) , Krabi, Thailand, 25-26 October 2559
 • Inchamnan, W. and Yampray, K. A Method for Measuring the Creative Processes and Learning Processes : Using Online Game Based Activities, The 12th National Conference on Computing and Information  Technology, Centara Hotel & Convention Centre  Khon Kaen, Thailand, July 7-8 2016
 • Inchamnan, W. and Yampray,K. Edutainment from Game Based Activities, The 7th National Conference on Information Technology : NCIT2015, Chiang mai Thailand, 29-30 October 2015

Related Posts

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ

ตำแหน่ง: คณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี การศึกษา Doctor of Information Technology (Games Design and Development), Queensland University of Technology, Australia Master of Business Administration (e-Commerce), Queensland University of Technology, Australia Master of Science in Information Technology…

รองศาสตราจารย์ ดร. นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี การศึกษา ปริญญาเอก ( D. Eng. ) Electrical Engineering Waseda University / Japan ปริญญาโท M.Sc. Computer จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย ปริญญาตรี B.Sc. Statistics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย ประวัติการทำงาน ที่ปรึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนต์…

อาจารย์ คมสันต์ สุขวิญญา

ตำแหน่ง: หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต การศึกษา ปริญญาโท ( M.Sc. ) Computer Graphics and Animation Assumption University of Thailand ปริญญาตรี (วท.บ.) ถ่ายภาพและภาพยนตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาดิจิทัลมีเดีย คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หัวหน้าสาขาดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ แอนิเมเตอร์, เลย์เอาท์ดีไซด์เนอร์, ริกเกอร์, โปรเจคท์โคออดิเนเตอร์…