อาจารย์ คมสันต์ สุขวิญญา


ตำแหน่ง: หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต

การศึกษา

  • ปริญญาโท ( M.Sc. ) Computer Graphics and Animation Assumption University of Thailand
  • ปริญญาตรี (วท.บ.) ถ่ายภาพและภาพยนตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อาจารย์ประจำภาควิชาดิจิทัลมีเดีย คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • หัวหน้าสาขาดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  • แอนิเมเตอร์, เลย์เอาท์ดีไซด์เนอร์, ริกเกอร์, โปรเจคท์โคออดิเนเตอร์ บริษัท บีบอยด์ ซีจี จำกัด
  • แอนิเมเตอร์, ริกเกอร์ บริษัท ครีเอทีฟ คิงดอม แอนิเมชัน จำกัด
  • แอนิเมเตอร์ บริษัท กันตนา แอนิเมชัน จำกัด

Related Posts

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง: รองคณบดี การศึกษา Master of Science Program in Information Technology Managment, King Mongkut Institute of Technology LardKrabang Bachelor of Science, Faculty of Science, University of The Thai Chamber of Commerce ประสบการณ์ทำงาน 2564-ปัจจุบัน: หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม 2561-2563: รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ

ตำแหน่ง: คณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี การศึกษา Doctor of Information Technology (Games Design and Development), Queensland University of Technology, Australia Master of Business Administration (e-Commerce), Queensland University of Technology, Australia Master of Science in Information Technology…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์

ตำแหน่ง: หัวหน้าหลักสูตรสาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม การศึกษา ปริญญาโท ( วทม. ) เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย ปริญญาตรี ( วทบ. ) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ไทย ประวัติการทำงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์…