รองศาสตราจารย์ ดร. นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์


ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

การศึกษา

 • ปริญญาเอก ( D. Eng. ) Electrical Engineering Waseda University / Japan
 • ปริญญาโท M.Sc. Computer จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย
 • ปริญญาตรี B.Sc. Statistics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิจัย

 • Prajin Palangsantikul, Parham Porouhan, Nucharee Premchaiswadi, Wichian Premchaiswadi, “Emotion Analytics with Process Mining”, Malaysian Journal of Computer Science, Information Technology and Electrical Engineering Special Issue 2/2019, December, p.109- 131, 2019.
 • เอนก นามขันธ์, ขวัญชัย กังเจริญ, นุชรีเปรมชัยสวัสดิ์, “การใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ ค้นหาความยาก ง่ายของเนื้อหาในบทเรียน จากบันทึกเหตุการณ์พฤติกรรมการเรียนผ่านระบบ e-Learning”, วารสาร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 127-140, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เล่มที่ 39, กรกฎาคม-ธันวาคม, 2562, ISSN : 1513-4652.
 • ชมาศ มัทนวงศากร, ภูริเดช อาภาสัตย์, นุชรีเปรมชัยสวัสดิ์, “การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของ นักเรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สยาม, หน้าที่ 120-126, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เล่มที่ 39, กรกฎาคม-ธันวาคม, 2562, ISSN : 1513-4652.
 • ประจิน พลังสันติกุล, นุชรีเปรมชัยสวัสดิ์, “การวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าจากข้อมูลทางอารมณ์และกิจกรรม ทางกายภาพ ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 95- 105, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เล่มที่ 39, กรกฎาคม-ธันวาคม, 2562, ISSN : 1513-4652.
 • ภูริเดช อาภาสัตย์, ชมาศ มัทนวงศากร, ชัชชล เปรมชัยสวัสดิ์, นุชรีเปรมชัยสวัสดิ์, “การออกแบบการ วิเคราะห์อารมณ์ของผู้เรียนในชั้นเรียน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ”, วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, หน้าที่ 68-77, ฉบับที่ 9, ลำดับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม, 2562, ISSN : 2229-1547.
 • ประจิน พลังสันติกุล, นุชรีเปรมชัยสวัสดิ์, “การวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 60-73, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, เล่มที่ 38, มกราคม- มิถุนายน, 2562, ISSN : 1513-4652.
 • ภูริเดช อาภาสัตย์, นุชรีเปรมชัยสวัสดิ์, “การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนด้วยเทคนิค เหมืองกระบวนการ”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 54-59, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, เล่ม ที่ 38, มกราคม-มิถุนายน, 2562, ISSN : 1513-4652.
 • ภูริเดช อาภาสัตย์, นุชรีเปรมชัยสวัสดิ์, วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, “การใช้เหมืองกระบวนการเพื่อค้นพบการ ท างานร่วมกันของนักศึกษาในชั้นเรียน”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี, หน้าที่ 91-100, ฉบับที่ 9, ลำดับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, 2562, ISSN : 2229-1547.
 • Wichian Premchaiswadi, Parham Porouhan, Nucharee Premchaiswadi, “Process Modeling, Behavior Analytics and Group Performance Assessment of e-Learning Logs via Fuzzy Miner Algorithm”, 42nd IEEE Computer Society Signature Conference on Computers, Software and 3 – 3 ลำดับ ชื่อผลงาน Applications (COMPSAC 2018), National Institute of Informatics, National Center of Sciences, p.304-309, Tokyo, Japan, July 23-27, 2018.
 • นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์, “การใช้เหมืองกระบวนการสนับสนุนการจัดการความรู้”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 39-50, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, ลำดับที่ 35, กรกฎาคม-ธันวาคม, 2560, ISSN : 1513-4652.
 • เอนก นามขันธ์, ภูริเดช อาภาสัตย์, วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, อมรชัย ตันติเมธ, นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์, “การ วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนในการใช้ e-learning ด้วยเทคนิคการท าเหมืองกระบวนการ”, วารสาร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 74-83, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, ล าดับที่ 33, กรกฎาคม-ธันวาคม, 2559, ISSN : 1513-4652.
 • เอนก นามขันธ์, ภูริเดช อาภาสัตย์, ประจิน พลังสันติกุล, นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน, สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์, วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์, “การเตรียมข้อมูลเพื่อการท าเหมืองกระบวนการจากอุปกรณ์ เซ็นเซอร์”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 53-61, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ล าดับที่ 34, มกราคม-มิถุนายน, 2559, ISSN : 1513-4652.

Related Posts

รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา การศึกษา Ph.D. in Computer Science (Software Engineering), Department of Computing, School of Informatics, City University, London Master of Science in Computer Science, Faculty of Science, Mahidol University Bachelor of Science in Computer…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์

ตำแหน่ง: หัวหน้าหลักสูตรสาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม การศึกษา ปริญญาโท ( วทม. ) เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย ปริญญาตรี ( วทบ. ) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ไทย ประวัติการทำงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรุณา แย้มพราย

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การศึกษา ปริญญาเอก ( วท.ด. ) ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ประเทศไทย ปริญญาโท ( วท.ม. ) คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ประเทศไทย ปริญญาตรี ( คอ.บ. ) ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ประวัติการทำงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี …