บุคลากร | College of Creative Design and Entertainment Technology

บุคลากร

อาจารย์

บุคลากรตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนาคณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์ที่ปรึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญรองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ และเครือข่ายบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด และพัฒนาแบรนด์
หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทองอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรุณา แย้มพรายอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ พนมพร ดอกประโคนอาจารย์ประจำหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ และ บัณฑิตช่วยงาน

บุคลากรตำแหน่ง
นางสาวอารยา ธารนัยเลขานุการวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
นางสาวภัทรา รัตนโมรานนท์เจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
นางสาวดุลยารัตน์ ขาววิเศษเลขานุการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
นายพงศธร พิทักษ์วงศ์เจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
นายปิยะพันธ์ ชาญพพิทักษ์สมุทรเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
นายวิชชา เจริญสุขบัณฑิตช่วยงานประจำวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
นายอนุวัฒน์ รัตนสมบูรณ์บัณฑิตช่วยงานประจำวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

Live Chat!