ANT DPU

ผู้บริหาร และ อาจารย์ ประจำวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ
คณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

 

รองศาสตราจารย์
ดร. นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์
ที่ปรึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์
ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรุณา แย้มพราย
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .
บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อาจารย์
พนมพร ดอกประโคน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อาจารย์
ชัยชนะ จารุวรรณากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์
ภาณุ บุณยรัตพันธุ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

เจ้าหน้าที่ และ บัณฑิตช่วยงาน

นางสาวอารยา ธารนัย
เลขานุการวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

นางสาวภัทรา รัตนโมรานนท์
เจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

 

 

นางสาวดุลยารัตน์ ขาววิเศษ
เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

 


นายพงศธร พิทักษ์วงศ์
เจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์
แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

นายปิยะพันธ์ ชาญพพิทักษ์สมุทร
เจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์
แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

นายวิชชา เจริญสุข
บัณฑิตช่วยงานประจำ
วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

นายอนุวัฒน์ รัตนสมบูรณ์
บัณฑิตช่วยงานประจำ
วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

Back to top button
Close