Ramayana: The Road to Longka

ผลงานนักศึกษาในวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทตคโนโลยี ร่วมกับกรมศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรม