อบรมสร้างสื่อการสอน VR ด้วย Photoshop CC 2018 และ Google Poly Tours |

อบรมสร้างสื่อการสอน VR ด้วย Photoshop CC 2018 และ Google Poly Tours

หลักสูตรระยะสั้น

  • หลักสูตรอบรม: อบรมสร้างสื่อการสอน VR ด้วย Photoshop CC 2018 และ Google Poly Tours (ไม่ต้องเขียนโปรแกรม)

เงื่อนไข และค่าใช้จ่าย อบรมสร้างสื่อการสอน VR ด้วย Photoshop CC 2018 และ Google Poly Tours

รายละเอียด:

  • ค่าอบรมต่อคน: 2,500 บาท
  • เวลาทั้งหมดในการอบรม: 6 ชั่วโมง

ข้อจำกัด:

  • อุปกรณ์สมาร์ตโฟนจำเป็นต้องมีระบบ Gyrometric Sensor ซึ่งสามารถดูรุ่นต่างๆ ได้จาก ที่นี่
  • หากมีการจัดการอบรมที่ภายนอกสถาบัน อาจมีค่าใช้จ่ายการเดินทาง เพิ่มเติม*

สอบถามข้อมูล: Email: ant@dpu.ac.th, โทรศัพท์: 02-954-7300 ต่อ 243, 714, 252 เวลาทำการ: วันจันทร์-เสาร์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรระยะสั้นสำหรับ ครู อาจารย์ ที่สนใจสร้างสื่อบน VR โดยไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรม, เรียนผ่าน Photoshop CC 2018 และ Google Poly Tour Creator, 2,500 บาทต่อคน 6 ชม. รอบละ 30 คน

Google Inc. ได้พัฒนา VR Goggles หรือแว่นสวมสมาร์ตโฟนที่ติดตั้งแอพพลิเคชัน VR อย่าง Daydream หรือแพลตฟอร์มมากมาย โดยเฉพาะ Cardboard ที่ทำจากกระดาษแข็งซึ่งมีลักษณะคล้ายกล้องสองตา และเรียกว่า Google Cardboard เมื่อนำโทรศัพท์มาติดตั้งที่ด้านหน้าของกล้องแล้วมอง ผ่านช่องมองภาพ จะเห็นภาพในสามมิติเสมือนจริง (Virtual Reality: VR)

ในระบบการศึกษายุคในศตวรรษที่ 21 ความรู้จากตำราเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถตอบโจทย์ทักษะที่ผู้เรียน หรือ นักเรียนจะใช้ในการดำเนินชีวิตได้ในอนาคต การเรียนรู้สมัยใหม่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะต่างๆ มีส่วนร่วม  การสร้างให้เด็กได้คิดและจินตนาการแบบจินตภาพในองค์ความรู้นั้นๆ ไม่ใช่การ ท่องจำ

โดยเฉพาะการศึกษาที่เราเรียกว่า STEM Education หากมองผ่านบริบทของการเรียนรู้ในยุคดิจิตอล เทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เรียกว่า ความจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ VR กลายเป็นสื่การเรียนรู้ตัหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทที่จะช่วยส่งเสริมนักเรียนหรือเด็ก ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในบางเรื่องที่ตัวอักษรในตำรา และภาพที่ปรากฏจากหนังสือ หรือโทรทัศน์ไม่สามารถที่จะอธิบายได้

ประกอบกับเทคโนโลยี VR ช่วยให้เด็กมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นกว่าความรู้ในตำรา หลักสูตรระยะสั้น “อบรมสร้างสื่อการสอน VR ด้วย Photoshop CC 2018 และ Google Poly Tours” นี้จะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่เขาอบรมซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของ VR เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในสถาบันการศึกษาได้ โดยไม่ต้องมีทักษะทางด้านโปรแกรมแม้แต่น้อย

สอบถามข้อมูล: Email: ant@dpu.ac.th, โทรศัพท์: 02-954-7300 ต่อ 243, 714, 252 เวลาทำการ: วันจันทร์-เสาร์

สอบถาม/สมัคร

สอบถามข้อมูลหลักสูตร หรือสนใจลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกตัวเลขเบอร์โทรศัพท์!

Live Chat!