รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง


ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

การศึกษา

  • Ph.D. in Computer Science (Software Engineering), Department of Computing, School of Informatics, City University, London
  • Master of Science in Computer Science, Faculty of Science, Mahidol University
  • Bachelor of Science in Computer Science (First Class Honor), Faculty of Science, Thammasat University

ประวัติการทำงาน

  • ผู้อำนวยหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ผู้พัฒนาโปรแกรมและระบบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • ผู้พัฒนาโปรแกรมและระบบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Related Posts

อาจารย์ คมสันต์ สุขวิญญา

ตำแหน่ง: หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต การศึกษา ปริญญาโท ( M.Sc. ) Computer Graphics and Animation Assumption University of Thailand ปริญญาตรี (วท.บ.) ถ่ายภาพและภาพยนตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาดิจิทัลมีเดีย คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หัวหน้าสาขาดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ แอนิเมเตอร์, เลย์เอาท์ดีไซด์เนอร์, ริกเกอร์, โปรเจคท์โคออดิเนเตอร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ

ตำแหน่ง: คณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี การศึกษา Doctor of Information Technology (Games Design and Development), Queensland University of Technology, Australia Master of Business Administration (e-Commerce), Queensland University of Technology, Australia Master of Science in Information Technology…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรุณา แย้มพราย

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การศึกษา ปริญญาเอก ( วท.ด. ) ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ประเทศไทย ปริญญาโท ( วท.ม. ) คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ประเทศไทย ปริญญาตรี ( คอ.บ. ) ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ประวัติการทำงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี …