หลักสูตรวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (WE) | College of Creative Design and Entertainment Technology

หลักสูตรวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (WE)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
 • ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Web Engineering and Mobile Application Development

ค่าใช้จ่ายตลอด หลักสูตรวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (WE)

ระบบการศึกษา เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาคการศึกษาปกติ

อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรปริญญาโท

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 168,000 บาท โดยเหมาจ่ายในภาคปกติ และภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 28,000 บาท
หมายเหตุ รวมค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาต่างประเทศแล้ว

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม(ไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา)
 • ชื่อย่อ(ไทย): วท.ม. (วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา)
 • ชื่อเต็ม(อังกฤษ): Master of Science (Web Engineering and Mobile Application Development)
 • ชื่อย่อ(อังกฤษ): M.Sc. (Web Engineering and Mobile Application Development)

ปรัชญา ความสำคัญ

  ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้เทคโนโลยี หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ที่สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมตามบริบทของปัญหากล่าวคือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและวิสัยทัศน์ในการเป็นนักเทคโนโลยี
  และผู้ประกอบการเทคโนโลยี ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ และสังคมในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 • มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและวิสัยทัศน์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่สำหรับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ
 • มีความสามารถให้การแสวงหาความรู้ใหม่และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมในการนำไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

สายงานอาชีพที่รองรับ

 • นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
 • นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
 • ผู้บริหาร CTO, CMO
 • นวัตกร ในธุรกิจสมัยใหม่

รับสมัคร ปริญญาโทสาขา วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (WE)

กำหนดการรับสมัคร!

แจ้งความจำนงการสมัคร online!

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร (TQF) สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา >>  ดาวน์โหลด

สมัครเข้าศึกษา

สมัครเรียน ปริญญาโทสาขาหลักสูตรวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (WE), วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรุณากรอกตัวเลขเบอร์โทรศัพท์!

Live Chat!