ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (WE)


วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา Master of Science Program in Web Engineering and Mobile Application Development

หลักสูตร 2 ปี เรียน เสาร์และอาทิตย์ 09.00-19.30 น.

 • ระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์
 • ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ภาคเรียน
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์

ทำไมหลักสูตรนี้ถึงน่าเรียน?

มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมตามบริบทของปัญหากล่าวคือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและวิสัยทัศน์ในการเป็นนักเทคโนโลยี

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ทุกอาชีพที่มีความต้องการเรียนเทคโนโลยีดิจิทัล และเปลี่ยนแปลงรุปแบบกระบวนการ การทำงานจากเดิมให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น
 • ข้าราชการที่ต้องการนำวุฒิไปปรับ เนื่องจากเป็นหลักสูตรได้รับการรับรองเป็นหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์ที่ ทางกพ. รับรอง
 • ผู้ที่ต้องการมีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชัน

เนื้อหาวิชาของหลักสูตรที่น่าสนใจ

 • การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาแพลตฟอร์ม iOS และ Android
 • การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันแบบ Full Stack Developer
 • การใช้กลไกด้านเกมกับธุรกิจ Gamification
 • เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือน AR & VR

อาชีพที่สามารถต่อยอดได้หลังจบ

 • นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
 • นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
 • ผู้บริหาร CTO, CMO
 • นวัตกร ในธุรกิจสมัยใหม่

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 195,000 บาท โดยเหมาจ่ายในภาคปกติ และภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 32,500 บาท จำนวน 6 เทอม

ข้อมูลการสมัครเรียนปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

ดาวน์โหลดได้ที่นี่!

หากสนใจสามารถสมัครเรียนปริญญาโทได้ที่นี่!

สมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตร WE

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์

 • อาคาร 6 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210
 • อีเมล: [email protected]
 • โทรศัพท์: 02-954-7300 ต่อ 714, 252

Related Posts

ปริญญาตรี สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (IG)

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม) วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Interactive Design and Game Development) Major in Game Design and Development ค่าใช้จ่ายตลอด วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม (IG) ระบบการศึกษา วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกมวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเทอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) จัดการเรียนการสอน เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ…

ปริญญาตรี สาขาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต(DA)

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts (Interactive Digital Arts) ระบบการศึกษา สาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต (DA) ระบบการศึกษา เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ รายวิชาที่น่าสนใจ จิตรกรรมดิจิทัล 3…