หลักสูตรวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (WE) | College of Creative Design and Entertainment Technology

หลักสูตรวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (WE)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
 • ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Web Engineering and Mobile Application Development

ค่าใช้จ่ายตลอด หลักสูตรวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (WE)

ระบบการศึกษา เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาคการศึกษาปกติ

อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรปริญญาโท

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 168,000 บาท โดยเหมาจ่ายในภาคปกติ และภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 28,000 บาท
หมายเหตุ รวมค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาต่างประเทศแล้ว

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม(ไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา)
 • ชื่อย่อ(ไทย): วท.ม. (วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา)
 • ชื่อเต็ม(อังกฤษ): Master of Science (Web Engineering and Mobile Application Development)
 • ชื่อย่อ(อังกฤษ): M.Sc. (Web Engineering and Mobile Application Development)

ปรัชญา ความสำคัญ

  ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้เทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมมุ่งมั่นที่จะผลิตนักออกแบบเชิงโต้ตอบที่สามารถประสานความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับทฤษฎีการออกแบบไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเกม พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้คำนึงถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 • มีความรู้ ความสามารถที่จะประยุกต์และมีทักษะในการทำงานในวิชาชีพการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
 • สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้านการออกแบบเชิงโต้ตอบ แอนิเมชั่น และเกมคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
 • สามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • สามารถสื่อสารและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นที่ต้องการของสังคม
 • มีสภาวะความเป็นผู้นำและสามารถเป็นผู้ตามที่ดี ในการทำงานเป็นกลุ่ม
 • มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง

สายงานอาชีพที่รองรับ

 • นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
 • นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
 • ผู้บริหาร CTO, CMO
 • นวัตกร ในธุรกิจสมัยใหม่

รับสมัคร ปริญญาโทสาขา วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (WE)

กำหนดการรับสมัคร!

แจ้งความจำนงการสมัคร online!

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร (TQF) สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา >>  ดาวน์โหลด

สมัครเข้าศึกษา

สมัครเรียน ปริญญาโทสาขาหลักสูตรวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (WE), วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรุณากรอกตัวเลขเบอร์โทรศัพท์!

Live Chat!