ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ


ตำแหน่ง: คณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

การศึกษา

 • Doctor of Information Technology (Games Design and Development), Queensland University of Technology, Australia
 • Master of Business Administration (e-Commerce), Queensland University of Technology, Australia
 • Master of Science in Information Technology for Business, Chulalongkorn University, Thailand
 • Bachelor of Science in Statistics, Thammasat University,Thailand

ประวัติการทำงาน

 • คณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ และเครือข่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
 • รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและเครือข่ายนานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
 • หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • โปรแกรมเมอร์/นักวิเคราะห์ระบบ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด

งานวิจัย

 • Inchamnan, W. (2015). A FRAMEWORK FOR ANALYSING CREATIVE ACTIVITY WITHIN PUZZLE- GAME PLAY EXPERIENCES. Queensland University of Technology, School of Electrical Engineering and Computer Science, Faculty of Science and Engineering.
 • Inchamnan, W. and Yampray, K. (2017). Creative and Learning Processes using Game-Based Activities. Journal of Reviews on Global Economics, May 2017 (Issue 6, 355-366).
 • Inchamnan, W. (2018). THERAPEUTIC STRATEGY IN GAMIFICATION AND GAME BASED LEARNING FOR ELDERLY PEOPLE IN THAILAND. Humanities & Social Sciences Reviews, 6(1), 44-52. https://doi.org/10.18510/hssr.2018.618.
 • Inchamnan, W. (2019). GAMIFICATION DESIGN PROCESS FOR THE AGING SOCIETY INmTHAILAND. Humanities & Social Sciences Reviews eISSN: 2395-6518, Vol 7, No 1, 2019, pp 47-54 https://doi.org/10.18510/hssr.2019.716
 • วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ และ อรวรรณ อิ่มสมบัติ, “แบบจำลองการกระตุ้นโดยใช้เกมมิฟิเคชันกับปัญหาทางการเงิน Gamification Stimulus Model (GSM): Financial Issue” Engineering Journal of Siam University, Volume 21, Issue 1, No.40, January- June 2020 Issue P. 20-35 https://sites.google.com/siam.edu/ejsu/no-40
 • Punyawee Anunpattana, Mohd Nor Akmal Khalid, Hiroyuki Iida, Wilawan Inchamnan (2021) Capturing potential impact of challenge-based gamification on gamified quizzing in the classroom, Heliyon, Volume 7, Issue 12, 2021, e08637, ISSN 2405-8440, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08637.
 • Inchamnan, W., J. Chomsuan “The Gamification Design for Affordances Pedagogy”, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, vol. 6, no. 4, pp. 138- 146 (2021).
 • Inchamnan, W., and P. Anunpattana (2021) The Measurement of the Players Behaviors on COVID-19 Game Design, Engineering Journal of Siam University, Volume 22, Issue2, No.43, July-December2021
 • Inchamnan, W. (2011). Game for Tween Girls: A Game-based Design to Support Financial Learning. International e-Learning Conference (IEC2011), January 13-14. Bangkok, Thailand.
 • Inchamnan, W., Wyeth, P., Johnson, D., & Conroy, D. (2012). A method for measuring the 5 – 8 creative potential of computer games. Entertainment Computing-ICEC 2012 (pp. 270-283): Springer.
 • Inchamnan W., W. P., Johnson D. (2013). Behavioural Creative Components Analysis of Puzzle Gameplay. Proceeding 5th International IEEE Games Innovation Conference (IGIC) 2013, Vancouver British Columbia, Canada, September 23-25, 2013.
 • Inchamnan, W. (2013). The Creative Process Components: Puzzle Gameplay Experience. The 21st International Conference on Computers in Education (ICCE 2013), Denpasar Bali, Indonesia
 • Inchamnan, W., & Wyeth, P. (2013). Motivation during videogame play: analysing player experience in terms of cognitive action. Proceedings of 9th Australasian Conference on Interactive Entertainment: Matters of Life and Death. Article 6.
 • Inchamnan, W. (2013). The Impact of Creative Potential through Game Play Experiences. Edutainment 2013 – 8th International Conference on E-Learning and Games. October, Sydney, Australia
 • Inchamnan, W., Wyeth, P. & Johnson, D. (2014). Design for Creative Activity: A Framework for Analyzing the Creative Potential of Computer Games. Entertainment Computing–ICEC 2014. Springer
 • Inchamnan, W. (2015). An analysis of Creative Process Learning in computer Game Activities Through Player Experiences, The Asian Conference on Education & International Development (ACE-ID2015), Japan. March 29 – April 1, 2015
 • วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ และ กรุณา แย้มพราย. (2558). สาระบันเทิงจากกิจกรรมในเกม: Edutainment from Game Based Activities การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (The 7th National Conference on Information Technology : NCIT2015) เชียงใหม่ ประเทศไทย 29-30 ตุลาคม 2558
 • Inchamnan, W., Suparkawat, S. & Sirikayon, C. (2016). Creative Learning Objects: Game Based Elements, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST2016), Pattaya, Thailand, January 27-29
 • วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ และ ปิยลักษณ์ พงษ์ทวีวิรัตน์. (2559). โลกของผู้ใหญจะเปลี่ยนไปเพราะเกม National Conference on Information Technology : NCIT 2016, กระบี่, ประเทศไทย, 26-27 ตุลาคม 2559
 • Inchamnan, W., Poolsawasd, B. and Jaruwannakorn, C. (2018). The Elderly Therapeutic Strategies in Game Based Learning: One Leg Game, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST & NCLIST 2018), March 21-24, 2018, Hua Hin, Thailand.
 • วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ, ภัทรา รัตนโมรานนท์, กรุณา แย้มพราย (2018). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประเภทเกม เพื่อให้ความรู้ในเรื่องกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (The 14th National Conference on Computing and Information Technology) เชียงใหม่ July 2018
 • อรวรรณ อิ่มสมบัติ และ วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ, “การสกัดนิพจน์ระบุนาม ในโดเมนการท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร”, การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 2, ชลบุรี, 24 – 26 กรกฎาคม 2561, หน้า 70-76.
 • Wilawan Inchamnan and Aurawan Imsombut, “The Elderly Nutrition Strategies in Game Based Learning: Sodium Game”, Proceeding of the International Conference in Business Innovation 2019 (ICBI), 25-27 กรกฎาคม 2562, หน้า 80-87.
 • Inchamnan, W., Niranatlamphong, W. and Engbunmeesakul. N. (2019). Gamification-Driven Process: Financial Literacy in Thailand, 17th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE), 20-22 November 2019, Siam University, Bangkok, Thailand
 • Inchamnan, W. and Anunpattana, P. (2019). Gamification in Mutual Fund Knowledge-Based Systems, 17th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE), 20-22 November 2019, Siam University, Bangkok, Thailand
 • Yampray, K. and Inchamnan, W. (2019). A Method to Visualization Data Collection by Using Gamification, 17th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE), 20-22 November 2019, Siam University, Bangkok, Thailand
 • Supathanarangsri, T., Tanlamai, U., Chandrachai, A., & Inchamnan, W. (2020). The Gaming Element Design of an Innovative Financial Learning Tool for Young Adult Learners. In R. Thripp & I. Sahin (Eds.), Proceedings of iHSES 2020– International Conference on Humanities, Social and Education Sciences (pp. 1-10), Washington, DC, USA. ISTES Organization, July 15–19, 2020
 • วิลาวัลย์ อินทร์ชํานาญ และ วิญญูนิรนาทลํ้าพงศ์, การออกแบบเกม โควิด19 เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม Covid19 Game Design for Behavior Changing. 12 th National Conference on Information Technology : NCIT 2020, Chonburi, ประเทศไทย, 21-22 ตุลาคม 2563
 • Yamyim, K., Songkram, N., Inchamnan, W. and Natakun, B. Student Perception of Makerspaces and Learning Environments in Thai Schools. iSTEM-Ed 2020 or the 5th International STEM Education Conference is taking place in Hua-Hin, Thailand, on November 4-6, 2020.
 • Inchamnan, W. and Chomsuan, J. (2020). Gamification Workflow for Growth Mindset Processes, 18th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE), 19- 20 November 2020, Siam University, Bangkok, Thailand
 • Punyawee Anunpattana, Mohd Nor Akmal Khalid, Hiroyuki Iida, Wilawan Inchamnan, (2021). Capturing potential impact of challenge-based gamification on gamified quizzing in the classroom,Heliyon, Volume 7, Issue 12, 2021,e08637, ISSN 2405-8440, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08637.
 • Inchamnan, W. (2021). Game Based Learning for Elderly: Thailand. 19th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE), 24-26 November 2021, Siam University, Bangkok, Thailand
 • Yamyim, Kanokkarn & Songkram, Noawanit & Inchamnan, Wilawan & Natakun, Boonanan. (2022). A Model for the Acceptance of Immersive Learning Through Virtual Reality Games. 6. 2734-2745. Journal of Positive School Psychology http://journalppw.com 2022, Vol. 6, No. 6, 2734 – 2745

Related Posts

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรุณา แย้มพราย

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การศึกษา ปริญญาเอก ( วท.ด. ) ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ประเทศไทย ปริญญาโท ( วท.ม. ) คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ประเทศไทย ปริญญาตรี ( คอ.บ. ) ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ประวัติการทำงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง: รองคณบดี การศึกษา Master of Science Program in Information Technology Managment, King Mongkut Institute of Technology LardKrabang Bachelor of Science, Faculty of Science, University of The Thai Chamber of Commerce ประสบการณ์ทำงาน 2564-ปัจจุบัน: หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม 2561-2563: รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร…

รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา การศึกษา Ph.D. in Computer Science (Software Engineering), Department of Computing, School of Informatics, City University, London Master of Science in Computer Science, Faculty of Science, Mahidol University Bachelor of Science in Computer…