ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์


ตำแหน่ง: หัวหน้าหลักสูตรสาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม

การศึกษา

 • ปริญญาโท ( วทม. ) เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
 • ปริญญาตรี ( วทบ. ) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ไทย

ประวัติการทำงาน

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เลขานุการภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และระบบ (computer admin) แผนกคอมพิวเตอร์, บริษัท ยาอินไทย จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์, บริษัท ซีสแควร์ จำกัด

Related Posts

รองศาสตราจารย์ ดร. นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี การศึกษา ปริญญาเอก ( D. Eng. ) Electrical Engineering Waseda University / Japan ปริญญาโท M.Sc. Computer จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย ปริญญาตรี B.Sc. Statistics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย ประวัติการทำงาน ที่ปรึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนต์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ

ตำแหน่ง: คณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี การศึกษา Doctor of Information Technology (Games Design and Development), Queensland University of Technology, Australia Master of Business Administration (e-Commerce), Queensland University of Technology, Australia Master of Science in Information Technology…

รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา การศึกษา Ph.D. in Computer Science (Software Engineering), Department of Computing, School of Informatics, City University, London Master of Science in Computer Science, Faculty of Science, Mahidol University Bachelor of Science in Computer…