ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์


ตำแหน่ง: หัวหน้าหลักสูตรสาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม

การศึกษา

 • ปริญญาโท ( วทม. ) เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
 • ปริญญาตรี ( วทบ. ) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ไทย

ประวัติการทำงาน

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เลขานุการภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และระบบ (computer admin) แผนกคอมพิวเตอร์, บริษัท ยาอินไทย จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์, บริษัท ซีสแควร์ จำกัด

Related Posts

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรุณา แย้มพราย

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การศึกษา ปริญญาเอก ( วท.ด. ) ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ประเทศไทย ปริญญาโท ( วท.ม. ) คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ประเทศไทย ปริญญาตรี ( คอ.บ. ) ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ประวัติการทำงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี …

อาจารย์ คมสันต์ สุขวิญญา

ตำแหน่ง: หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต การศึกษา ปริญญาโท ( M.Sc. ) Computer Graphics and Animation Assumption University of Thailand ปริญญาตรี (วท.บ.) ถ่ายภาพและภาพยนตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาดิจิทัลมีเดีย คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หัวหน้าสาขาดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ แอนิเมเตอร์, เลย์เอาท์ดีไซด์เนอร์, ริกเกอร์, โปรเจคท์โคออดิเนเตอร์…

รองศาสตราจารย์ ดร. นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี การศึกษา ปริญญาเอก ( D. Eng. ) Electrical Engineering Waseda University / Japan ปริญญาโท M.Sc. Computer จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย ปริญญาตรี B.Sc. Statistics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย ประวัติการทำงาน ที่ปรึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนต์…